^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้น

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์" ชิง้งินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-01-25 16:00

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "รางวัลเกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเ

Deadline: 
Mon, 2018-01-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ กลัว : FEAR

ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ ครั้งที่10 หัวข้อ กลัว : FEAR

สำนักพิมพ์ตะวันส่อง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ "กลัว : FEAR" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกา

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award 2560”

ประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award 2560”

สำนักพิมพ์ ArtyHOUSE และเพื่อน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น “Indy Short Story Award 2560” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์อาร์ตี้เฮ้าส์

Deadline: 
Wed, 2017-05-31 16:00

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

Deadline: 
Mon, 2016-10-10 16:00

ประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระด

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:30

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

หนังสือรพี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-05-04 12:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

Deadline: 
Fri, 2016-04-01 16:00

ประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 2 “100 ปีจากนี้”

ประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 2  “100 ปีจากนี้”

เว็บไซต์ธัญวลัยดอทดอม และ อุ๊คบี ขอเชิญผู้สนใจเข้า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “100 ปีจากนี้” เพื่อส่งเสริมการเขียนและการถ่ายทอดเรื่องราวจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Mon, 2015-05-04 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดเรื่องสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.