^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "โครงการเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566"

ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "โครงการเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566"

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "โครงการเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566" ภายใต้หัวข้อ "กล้ำกลืน" ชิงเงินรางวัล พร้อมหนังสือรวมผลงานที่ได้รับรางวัล ของที่ระลึก และเกียรติบัตร

ข้อกำหนดทั่วไป

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานคือประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือระดับการศึกษา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเพียงคนเดียว และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดำเนินเรื่อง
 • ผู้เขียนส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท โดยจำกัด 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทการประกวด หากผู้เขียนส่งมากกว่า 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทการประกวด ทางชมรมจะตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานของผู้เขียนทั้งหมดในประเภทการประกวดนั้น เช่น หากผู้เขียนส่งเรื่องสั้นมา 1 ผลงาน และส่งบทร้อยกรองมา 2 ผลงาน ทางชมรมจะไม่พิจารณาบทร้อยกรองทั้ง 2 ผลงาน แต่จะพิจารณาเฉพาะผลงานเรื่องสั้นเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียนแบบ แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด และความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน รวมทั้งต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการประกวดรางวัลอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ระบุชื่อ-นามสกุล นามปากกา (ถ้ามี) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานจริง และช่องทางการติดต่ออื่นๆ เช่น Facebook หรือ ID Line ไว้ในหน้ากระดาษใหม่ท้ายผลงาน (ไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา)
 • หากทางชมรมเห็นว่า ผลงานที่ส่งมาทำผิดไปจากกติกาที่ได้กำหนดและระบุไว้ เช่น จำนวนหน้าเกิน หรือผลงานที่ส่งมาไม่ใช่เรื่องสั้นและร้อยกรอง ทางชมรมจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากโครงการประกวด และผู้ส่งผลงานจะไม่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมชมรมผู้จัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดผลงาน

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • ผลงานที่ส่งต้องเป็นเรื่องสั้น ความยาวไม่เกิน 7 หน้าเอสี่ (เศษหน้านับเป็น 1 หน้า)
  • ใช้แบบอักษร Cordia New ขนาด 14 และจัดบรรทัดแบบ Single Space เท่านั้น
  • Remove space after paragraph และ Remove space before paragraph
  • เว้นระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา
 • ประเภทบทร้อยกรอง
  • ผลงานที่ส่งเป็นบทร้อยกรองประเภทใดก็ได้ (ไม่ใช่กลอนเปล่า) หากในหนึ่งผลงานมีฉันทลักษณ์มากกว่าหนึ่งประเภท บังคับร้อยสัมผัสระหว่างฉันทลักษณ์
  • ความยาวไม่เกิน 7 บท
  • ใช้แบบอักษร Cordia New ขนาด 14 และจัดบรรทัดแบบ Single Space เท่านั้น
  • Remove space after paragraph และ Remove space before paragraph
  • ให้จัดขอบกระดาษโดยเว้นระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานที่พิมพ์และบันทึกลงในไฟล์ Microsoft Word (สกุล .doc หรือ .docx) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่ penclub.cu@gmail.com ระบุชื่อ E-mail ว่า “ส่งเรื่องสั้นหัวข้อกล้ำกลืน (ชื่อ-สกุลผู้แต่ง)” หรือ “ส่งบทร้อยกรองหัวข้อกล้ำกลืน (ชื่อ-สกุลผู้แต่ง)”
 • ไม่อนุญาตให้ส่งผลงานในรูปแบบสกุลไฟล์ .pdf
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.

รายชื่อคณะกรรมการ

 • รอบคัดเลือก
  • คณะกรรมการชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รอบตัดสิน
  • กรรมการผลงานประเภทเรื่องสั้น
   • คุณปองวุฒิ รุจิระชาคร นักเขียนผู้มีผลงานหลากหลายแนว เจ้าของนามปากกา ปองวุฒิ
   • คุณภูมิ น้ำวล นักวิชาการและบรรณาธิการอิสระ ประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2550
   • คุณศศิวิมล นทธี สุระเดชชะมงคล นักเขียนผู้มีผลงานหลากหลายแนว เจ้าของนามปากกา นทธี ศศิวิมล
   • ตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
  • กรรมการผลงานประเภทบทร้อยกรอง
   • ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวรรณศิลป์
   • ผศ. ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • คุณณัฐนพ พลาหาญ ประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2555
   • ตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก

การประกาศผล

 • ประกาศผ่านทาง Facebook Page: CU Pen Club และ Instagram: @cupenclub โดย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 20.00 น.
 • ประกาศผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 20.00 น.

รางวัลการประกวด ทั้ง 2 ประเภท

 • ชนะเลิศ: โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมหนังสือรวมผลงานที่ได้รับรางวัลและของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับ 1: เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมหนังสือรวมผลงานที่ได้รับรางวัลและของที่ระลึก
 • รองชนะเลิศอันดับ 2: เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมหนังสือรวมผลงานที่ได้รับรางวัลและของที่ระลึก
 • ชมเชย 2 รางวัล: เกียรติบัตร หนังสือรวมผลงานที่ได้รับรางวัลและของที่ระลึก

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับไฟล์เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดผ่านทางอีเมล (ได้รับหลังการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสร็จสิ้น ประมาณช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567) เว้นแต่คณะกรรมการชมรมได้ลงความเห็นแล้วว่า ผลงานชิ้นนั้นทำผิดกติกาที่ได้กำหนดไว้
 • เนื่องจากการดำเนินการเรื่องเงินสนับสนุนโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ กำหนดซึ่งกินระยะเวลานาน การโอนเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจึงค่อนข้างล่าช้า
 • ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล จะได้รับการรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานประกาศรางวัล ทั้งนี้ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 • ลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่ และจัดจำหน่ายผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือรวมผลงานไม่ว่าจะในรูปแบบหนังสือเล่มหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นของชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านวรรณศิลป์ของชมรมในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

 • FB: CU Pen Club
 • IG: @cupenclub
 • Twitter: CU Pen Club
 • Line Official: https://lin.ee/xGXzbzt

ผู้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์: เหม่ยเหริน

File attachments: 
Deadline: 
07 Nov 2023 (All day) to 17 Dec 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.