^ Back to Top

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยผ่านกิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการสร้างสื่อต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดโปสเตอร์ไปใช้รณรงค์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ชุดโปสเตอร์ ๑ ชุด (ประกอบด้วยโปสเตอร์ ๕ แผ่น) มีหัวข้อให้เลือกดังนี้
  • ชุดที่ ๑ “ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ”
  • ชุดที่ ๒ “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”
  • ชุดที่ ๓ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี”
  • ชุดที่ ๔ “การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ถูกประแสไฟฟ้าดูด”
 • ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม สื่อความหมาย ในรูปแบบ Infographic ตามเนื้อหาที่กำหนดให้
 • รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบภาพต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน

รูปแบบของผลงาน

 • ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์แต่ละภาพต้องมีขนาด ๕๕X ๗๕ เซ็นติเมตร (เฉพาะภาพ)
 • ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น (๑ ชุด มี ๕ ภาพ)
 • ผลงานจะต้องนำเสนอแนวคิดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามเนื้อหา
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ อย่างครบถ้วน ชัดเจน(เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)
 • ส่งไฟล์ผลงานประกวดบันทึกลงแผ่นซีดีหรือดีวีดีเป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AIไฟล์ .JPG จำนวน พร้อมพิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4 (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ ภาพ) พร้อมแนบใบสมัคร
 • ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานมากกว่า ๑ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ แผ่น ตามหัวข้อและเนื้อหาที่กำหนด)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสถาบันฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้  

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • ประกาศผลการแข่งขันวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ www.tosh.or.th
 • มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล จะมีการมอบในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

การส่งและสถานที่รับผลงานประกวด
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
{วงเล็บมุมซองว่า  ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”}

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๖
 • โทรสาร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
 • อีเมล์ : tosh@tosh.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สสปท.

Total Prize Money: 
55,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Apr 2018 10:00 to 06 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.