^ Back to Top

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE
  • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 อาคาร A เลขที่ 34
  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
 • โทรศัพท์ 02 202 9068  
 • โทรสาร 02 202 9066 
 • ผู้ประสานงาน นางสาวนันท์นภัส เที่ยงแท้ โทรศัพท์ 062 - 835 6164
Deadline: 
20 Apr 2018 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.