^ Back to Top

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกว่าการทุจริตเป็นการทําลายชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

๑. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จํากัดชั้นปี และบุคคลทั่วไป
๒. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
๓. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือ ภาพยนตร์สั้น ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

ระดับการประกวด

๑. ระดับมัธยมศึกษา
๒. ระดับอุดมศึกษา
๓. ระดับบุคคลทั่วไป

กติกาการประกวด

๑. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงานที่ สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดให้ครบถ้วน
๒. การส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp๔ และบทภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์สั้น บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

 • ภาพยนตร์โฆษณา จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๕๐ วินาที
 • ภาพยนตร์สั้น จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๕ นาที

ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือ แอนิเมชัน และจะต้องไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมายและองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
๔. หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕. ภายหลังจากการส่งผลงานคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัล สื่อป้องกันการทุจริต จะดําเนินการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ ๑ จํานวน ๔๐ ทีม โดยแบ่งเป็นผลงาน ภาพยนตร์โฆษณา ๒๐ ทีม และผลงานภาพยนตร์สั้น ๒๐ ทีม ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ ๑ จะต้องเข้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันการทุจริต กับสํานักงาน ป.ป.ช. หากทีมใดที่ผ่าน การพิจารณาแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ ดังกล่าว ให้ถือว่าหมดสิทธิ์เสนอผลงานในรอบต่อไป
๖. หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฯ แล้ว จะต้องดําเนินการสร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนา ผลงานเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในรอบที่ ๒ โดยอาจปรับปรุง พัฒนาจากผลงานเดิม หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยผลงานที่สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
๗. การตัดสินให้ผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ที่ได้รับรางวัล โดยคณะอนุกรรมการ พิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไข ผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือก และตัดสินผลงาน

๑. ความถูกต้องของข้อมูล และความสมบูรณ์ของเนื้อหาตรงตามที่กําหนดให้ ๒๐ คะแนน
๒. การสื่อสารความเข้าใจด้วยภาพ เสียง และการกํากับศิลป์ ๔๐ คะแนน
๓. ความคิดสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์โดยภาพรวมของผลงาน ๔๐ คะแนน

ขั้นตอนการรับผลงาน

๑. กําหนดวันรับผลงาน
ผู้ประสงค์จะส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าประกวด ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
(ภายในวันที่กําหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ)

๒. กําหนดการโครงการคาดว่าจะดําเนินการดังนี้

 • วันรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 • ตรวจสอบรายชื่อผลงาน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ )
 • คัดเลือกผลงาน รอบที่ ๑ วันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (จํานวน ๔๐ ทีม)
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • กิจกรรม Workshop วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาผลงาน เพื่อส่งประกวดรอบที่ ๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานบนสื่อออนไลน์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
 • คัดเลือกผลงาน รอบที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
 • ประกาศผลการพิจารณา วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
 • พิธีมอบรางวัล ช่วงเวลาเดียวกับวันสถาปนาสํานักงานปปช.

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • บุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงาน ป.ป.ช. ในวัน และเวลาราชการ
 • หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๕๑๒ และ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๑๕
Deadline: 
15 Apr 2018 10:00 to 15 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.