^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2561 ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 99,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561
ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยเลือก 3 อำเภอเมืองต้นแบบ คือ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว ครบวงจร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศและ    ได้ขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น เพื่อให้มีผลจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้น 2 นาที หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สายตาสาธารณชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย

เงื่อนไขและข้อกำหนดประกวดภาพถ่าย

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. ภาพที่ส่งประกวดต้องถ่ายภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เท่านั้น
 3. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์มือถือ สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไข  ในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องเป็นภาพถ่ายปกติ ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อ ภาพที่ส่ง ต้องมีขนาดความละเอียด 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป
 4. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น
 5. ถ่ายภาพตามหัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” Southern border : Stability, Prosperity, Sustainability สามารถตั้งชื่อภาพตามความเหมาะสม โดยภาพถ่ายสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อตอไปนี้
  • มั่นคง หมายถึง พื้นที่เกิดความสงบสุข มีความรักใครสามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • มั่งคั่ง หมายถึง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดน
  • ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น     ส่งเข้าประกวด และผลงานต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ไหนมาก่อน ไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ผู้เข้าประกวดรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นถูกต้องตามกฎหมายและ   ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง ผู้ส่งผลงานรับรองว่าผลงานของตนเองไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเกิดความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. ถ้าพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ผลงานชิ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่และใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 15. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : www.sbpac.go.th หรือ pr.sbpac.go.th

เงื่อนไขและข้อกำหนดประกวดคลิปวีดีโอสั้น

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. เป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ถ่ายทำในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เท่านั้น
 3. การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอนามสกุล M2T, AVI, MVK ความละเอียด High Definition (HD) ๑,๙๒๐X๑,๐๘๐ Pixel อัตราส่วน 16:9 (แนวนอน : แนวตั้ง) ใช้มาตรฐานการบันทึกภาพด้วยระบบ 1080i25 (50 Fields/Second)
 4. เนื้อหาตามหัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” Southern border : Stability, Prosperity, Sustainability สามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยคลิปวีดีโอมีเนื้อหาสาระอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้
  • มั่นคง หมายถึง พื้นที่เกิดความสงบสุข มีความรักใคร่สามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • มั่งคั่ง หมายถึง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีความเชื่อมั่นระหว่างกัน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดน
  • ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
 5. ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ผู้เข้าประกวดรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง ผู้ส่งผลงานรับรองว่าผลงานของตนเองไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเกิดความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 8. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 9. ถ้าพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ผลงานชิ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 13. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : www.sbpac.go.th หรือ pr.sbpac.go.th

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เอกสารใบสมัครการประกวด 1 แผ่น
 2. ส่งผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น CD หรือ DVD พร้อมใช้งาน ๑ แผ่น Fileต้นฉบับพร้อม File digital ใบสมัคร (ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์)
 3. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับผลงานได้ที่
  สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  60 ถนนสุขยางค์ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  โทรศัพท์ 073-274469 และจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ

รายละเอียดกำหนดเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2561ทางเว็ปไซต์ www.sbpac.go.th และ pr.sbpac.go.th

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทของรางวัลประกวดภาพถ่าย
  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (มี 3 รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. ประเภทของรางวัลประกวดคลิปวีดีโอสั้น
  • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1รางวัล) เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย (มี 3 รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทรศัพท์ 073-274469

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Total Prize Money: 
99,000 Baht
Deadline: 
26 Jan 2018 10:00 to 31 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.