^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทภาพถ่าย
 • ประเภทภาพวาด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th, สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดประกาศที่กรมฝนหลวง และการบินเกษตร วันที่ 16 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02 – 109-5100 ต่อ 760

Deadline: 
03 Aug 2017 10:00 to 30 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.