^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 : 3rd Olive Branch Awards 2017" หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์สันติภาพ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงถึงบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหา แสดงทัศนะ และนาเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง การอยู่ร่วมกัน สันติวิธี และการสร้างสันติภาพ โดยผ่านการเขียนบทสุนทรพจน์ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ และการประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ ในหัวข้อ“เมล็ดพันธุ์สันติภาพ”
2. เพื่อให้เยาวชนใช้ทักษะในเชิงวรรณศิลป์และวาทศิลป์ ในการสร้างสรรค์สันติภาพในสังคม
3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันสันติศึกษา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและเป็นที่พึ่งทางวิชาการในการขจัดความรุนแรงและสร้างทางเลือกที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจในการเขียนบทสุนทรพจน์หรือ มีความสนใจในการทาคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพ

ประเภทการประกวด

  • ประเภทการประกวดสุนทรพจน์
  • ประเภทการประกวดคลิปวีดีโอ

กำหนดระยะเวลา

  • สิ้นสุดการรับผลงานภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
  • คณะกรรมการร่วมกันตัดสินผลงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  • ประกาศผลรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
  • จัดประกวดสุนทรพจน์และคลิปวีดีโอ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจาปี 2560 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9456 , 0 7428 9465
  • โทรสาร. 0 7428 9451
  • อีเมล์ mulyana.d@psu.ac.th
  • www.facebook.com/olivebranchips

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Mulia Mulyana

Total Prize Money: 
40,000 Baht
Deadline: 
12 Jun 2017 10:00 to 13 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.