^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด

 • ระดับเยาวชนอายุ 7 - 23 ปี กำหนดแนวเรื่องตามหัวข้อ “ตัวตนวิถีใต้” เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของผู้ส่งผลงานในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไป ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้
 • ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดหัวข้อ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ

ประเภทผลงานศิลปกรรม
งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ วาดเส้น และสื่อผสม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อายุ 7 - 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ หรือต้องมีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตน ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

ระดับผลงานเข้าประกวด

 • ระดับอายุ 7 – 10 ปี
 • ระดับอายุ 11 – 14 ปี
 • ระดับอายุ 15 – 18 ปี
 • ระดับอายุ 19 – 23 ปี
 • ระดับอายุไม่เกิน 25 ปี

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรณีสังกัดสถานศึกษา ต้องมีผู้รับรองผลงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษา พร้อมส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงคุณสมบัติของผู้ส่ง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรณีไม่ได้สังกัดสถานศึกษา ต้องมีผู้รับรองผลงานเป็นข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป กำนัน ผ้ใูหญ่บ้านหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมส่งหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแสดงคุณสมบัติของผู้ส่ง

ขนาดผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น

 • ระดับ อายุ 7 – 10 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร - ระดับ อายุ 11 – 14 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุ 15 – 18 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร - ระดับ อายุ 19 – 23 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร
 • ระดับ อายุไม่เกิน 25 ปี ขนาดไม่เกิน 200 x 200 เซนติเมตร (ความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร)

สถานที่ส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ ส่งได้ที่
  • ภาควิชาสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  • ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
  • หอศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  • สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งได้ที่
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 53/2 ม.1 บ้านอ่าวทราย
  ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผล วันที่ 26 กรกฏาคม 2560
 • พิธีิมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันที่ 1 กันยายน 2560
 • แสดงนิทรรศการ วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/arsomtaksin

Deadline: 
12 Jun 2017 09:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod