^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “๕๐ ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า และเป็นการสร้างความรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนมีความเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน
๓. เพื่อนำผลงานที่เข้าร่วมการประกวดไปใช้ในกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชนต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดให้มีขึ้นจะต้องมีความเรียบง่าย ไม่เป็นไปในการบันเทิง เฉลิมฉลองเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงการไว้ทุกข์ของรัฐบาลโดยยังคงสร้างความสนใจแก่สื่อมวลชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
  • ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
  • ระดับอุดมศึกษา/ ปวส.
  • ระดับบุคคลทั่วไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • บุคคล/ ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง

ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “๕๐ ปีอาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและ ความท้าทาย” ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ความยาวของผลงานให้รวม Title intro และ End credit แล้ว
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า ๗๒๐ x ๔๘๐ พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, Viva Video หรืออื่นๆ

กำหนดการประกวด

 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
 • ปิดรับใบสมัครและผลงานในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • คัดเลือกผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • จัดงานประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

การสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th/asean หรือ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA)
๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หลังจากนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และแผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV จำนวน ๒ แผ่น ไปที่ ๙๗ ปณศ. ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐ หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท คอร์น ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จากัด (สำนักงานใหญ่) ๘๙/๑ ซอยลาดพร้าว ๘๗ จันทราสุข แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวิดีโอ”) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-538-0057 ต่อ 103 หรือ 095-2525-301
 • www.facebook.com/ASEANThailand.MFA
Total Prize Money: 
300,000 Baht
Deadline: 
07 Apr 2017 10:00 to 31 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.