^ Back to Top

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผุ้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประเภทการประกวด
1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
3. กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion Apparel / Leather Goods / Jewelry / textile)
4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.)
5. กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์สินค้าสุขภาพและความงาม (Food packaging / Health & Beauty Packaging)
6. กลุ่มกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

การพิจารณา

 • การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1
  • โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครเบื้องต้น รวมถึงความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่แนบมาในใบสมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะผ่านเข้ารอบที่สอง โดยจะต้องนำสินค้าตัวจริงมาจัดแสดงเพื่อทำการพิจารณาในรอบที่ 2 ต่อไป
 • การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2
  • ขั้นตอนที่ 1 โดยคณะกรรมการจะเดินดูสินค้าทุกชิ้นในเบื้องต้นและลง คะแนนเลือกให้สินค้านั้น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยพิจารณาจากพื้นฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับการโหวตจากกรรมการให้ผ่านครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถือว่าผ่าน เข้ารอบสอง
  • ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะเดินดูสินค้าที่ผ่านเข้ารอบสองโดย ละเอียดและพิจารณาให้คะแนนด้านความเป็นเลิศในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (100 คะแนน) ทั้งนี้ สินค้าที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ถือว่าสมควรได้รับรางวัล

เกณฑ์การพิจารณาขั้นตอนที่ 2

 • Design Story (20 points)
  • ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept/ Design Thinking)
  • กลยุทธ์ในการออกแบบเพื่อนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (Design to Market Strategy)
  • แนวคิดที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่า (Cultural Heritage Values)
 • Creativity/Originality (20 points)
  • คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
  • เป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา (Novelty)
  • มีผลกระทบต่ออนาคต (Innovation)
  • ใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุใหม่ๆ (New technology or New Materials)
 • Emotional/Aesthetics (20 points)
  • งดงาม (Aesthetics)
  • ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิต (Enhancing Living Lifestyle)
 • User Impacts (25 points)
  • ประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Utilization)
  • สะดวกสบายในการใช้งาน (Convenience/Comfortable and Ease of Use)
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs)
  • ปลอดภัย (Safety)
  • ออกแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design)
  • ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความคิดสร้างสรรค์ (Stimulus to the User’s Creative thinking)
 • Social & Environmental Impacts (15 points)
  • ใช้งานได้ยาวนาน (Long Lifetime/Durability)
  • คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม (Socially Responsible)
  • คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally-Friendly)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครส่งสินค้าเข้าประกวด รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 60 (รับสมัครออนไลน์) : 6 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
 • พิจารณาและตัดสินรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 60 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน : 23 - 25 กรกฎาคม 2560
 • งานแสดงสินค้า DEmark Show 2016 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน : 26 - 28 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • Tel :(+66) 02 962 6655, (+66) 089-687-0507, (+66) 09 6241 5692
 • E-Mail : demark@demarkaward.net
File attachments: 
Deadline: 
06 Mar 2017 10:00 to 30 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.