^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทของการประกวด
สามารถส่งผลงานการประกวดได้ทั้งประเภทส่วนบุคคลหรือประเภททีม แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. หนังสั้นมีความยาว 5-10 นาที ความยาวของผลงานนับรวม Title Intro และ End Credit
2. หนังสั้นต้องมีการแสดงโลโก้ (Logo) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งอาจนำมาแสดงเป็น Title Intro หรือ End Credit ก็ได้
3. สามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคนหรือต่อกลุ่ม
4. ไม่จำกัดแนวความคิด (Idea) และรูปแบบการนำเสนอ แต่เนื้อหาต้องเกี่ยวกับงานด้านวัคซีนดังได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยอาจมีความครอบคลุมงานด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(การใช้หรือการรับวัคซีน) การพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน เป็นต้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ” และหนังสือ “วัคซีน : นโยบายและการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างครบวงจร” ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
5. ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยผ่านการประกวดที่อื่นมาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยผ่านการประกวดมาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
6. บันทึกผลงานการประกวดลงแผ่น CD หรือ DVD ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพในระดับ standard vdo, HD หรือ full HD ขึ้นไป อาจใช้รูปแบบไฟล์ .avi, .MP4 หรือ .WMV
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
8. สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้ โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
9. ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดต้องยินยอมให้สถาบันวัคซีนแห่งชาตินำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของสถาบันได้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
10. สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข ข้างต้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆได้

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการประกวด ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องและเหมาะสมตามหัวข้อที่กำหนด 30 คะแนน
 • การเรียบเรียงเรื่องราว และการถ่ายทอดที่เป็นประโยชน์และเข้าใจได้ง่าย 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอที่ก่อให้เกิดการจดจำ 20 คะแนน
 • คุณภาพการผลิตภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม 20 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2560
 • จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
  เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • ตัดสินผลการประกวดและประกาศผลในเว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ http://www.nvi.go.th โดยจะกำหนดวันประกาศผลในภายหลัง

เอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับการประกวดระดับอุดมศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับการประกวดระดับประชาชนทั่วไป พร้อมลงนามรับรองสำเนา ทั้งนี้เป็นเอกสารเฉพาะของหัวหน้าทีมผู้ประกวดเท่านั้น
3. รูปถ่ายของหัวหน้าทีม ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว

รางวัลการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน ทุกผลงาน และเงินรางวัล จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไป ประเภทละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร.0-2580-9729-31 ต่อ 503 และ 087-552-0146 (คุณอุทุมพร ทีลาศ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Uthoomphorn

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
05 Mar 2017 10:00 to 30 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.