^ Back to Top

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 4 คน
 • ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1. หัวข้อการประกวดคือ  “ทำตาม...คำพ่อสอน”
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาเป็นหัวข้อในการแข่งขันในปีนี้
2. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ หลากหลายในการสร้าง เช่น Adobe Premiere Pro , Sony Vegus , Proshow  ฯลฯ  และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้น ผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำหนังสั้นโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
4. องค์ประกอบผลงานต้องประกอบไปด้วย

 • ผลงานจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5  นาที (เฉพาะเนื้อเรื่อง โดยไม่รวมโลโก้ คำชี้แจง รายชื่อผู้จัดทำ อ้างอิง และอื่นๆ)
 • มีปกหน้าของผลงาน และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park)  และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   ปรากฏในตำแหน่งที่เหมาะสม ลักษณะโลโก้ ของทั้งหน่วยงาน เป็นดังนี้

 • มีคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จะส่งเนื้อหาให้ดาวน์โหลด)
 • หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเอง จะต้องระบุที่มาหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น
 • กำหนดให้ขนาดไฟล์แต่ละชิ้นงาน ควรมีขนาดประมาณ 350 MB และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว และมีความคมชัด

5. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD  เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่นใด เข้าร่วมประกวด  หากกรรมการสืบทราบ จะตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที

กำหนดะยะเวลา

 • เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เพื่อรับหมายเลขทีมระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 ก.ค. 2560 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ www.inetfoundation.or.th  (เกินกำหนดนี้ จะไม่รับผลงานประกวด)
 • ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560 (ดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในเดือน สิงหาคม 2560 (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

วิธีส่งผลงาน
บันทึกผลงานลงแผ่น CD / DVD  แล้วส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (หนังสั้น)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • องค์ประกอบด้านเนื้อหา 35 คะแนน
 • องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 35 คะแนน
 • องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอสื่อ 30 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสุพิชฌาย์ โทร. 088-2439189
 • อีเมล supidcha.c@hotmail.com
Deadline: 
15 Feb 2017 10:00 to 15 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.