^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
2. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดวาดภาพจิตรกรรม 2 มิติ ผ่านการใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

หัวข้อการประกวดครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด
“ในใจไทยทั่วหล้า” เปิดโอกาสให้ศิลปินร่วมถ่ายทอดความทรงจำ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศไทย ผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ ทรงครองสิริราชสมบัติ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.asiaplus.co.th/artcontest กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้สมัครให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป
 • เมื่อผู้สมัครได้ส่งมอบผลงานให้บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯในทุกกรณี
 • ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ ผู้สมัครต้องขอรับผลงานคืนภายใน 1 เดือน นับจากวันตัดสิน โดยขอรับคืนได้ที่ร้านองอาจเฟรม โทร. 087-001-1474 ในวันและเวลาทำการ
 • ผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน ทางบริษัทฯจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานนั้นๆต่อไป

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน 3 - 4 เมษายน 2560 (เวลา 10.00 – 17.00 น.)
 • คัดเลือกและตัดสิน 18 เมษายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสิน 24 เมษายน 2560 (ทางเว็บไซต์บริษัทฯ และเฟสบุ๊คการแข่งขัน)
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ 3 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง
 • นิทรรศการแสดงผลงาน 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง

สถานที่ส่งผลงาน (ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น.)

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 • ภาคเหนือ
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน
 • ภาคใต้
  Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 (ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัต จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถ.สาทรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10110
 • โทร 02-680-1073 / 02-680-1113
 • อีเมล : asiaplusart@asiaplus.co.th
 • เว็บไซต์ : www.asiaplus.co.th/artcontest
 • Facebook : Asia Plus Art Contest
Total Prize Money: 
600,000 Baht
Deadline: 
03 Apr 2017 10:00 to 04 Apr 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.