^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด"

เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชิงดอย
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ ของอำเภอดอยสะเก็ด
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมการท้องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดสู่สังคม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ผลิตงานที่สร้างสรรค์
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้กับอำเภอดอยสะเก็ด

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
 • ทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการประกวด
1. เนื้อหาของหนังสั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับหัวข้อ Discover Doisaket : ปั๊ดโท๊ะ! ดอยสะเก็ด โดยมีความยาว 5-7 นาที
2. ในเนื้อหาจะต้องนำเสนอความเป็นอำเภอดอยสะเก็ดใน 3 ประเด็น คือ

 • วิถีชีวิต
 • วัฒนธรรม
 • สถานที่ท่องเที่ยว

โดยกำหนดให้มีสถานที่ 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง, หนองบัว, พระเจ้าหลวง, ห้วยฮ่องไคร้, สวนทวีชล, และเชียงใหม่ศิลาดล และสามารถเพิ่มสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ ในอำเภอดอยสะเก็ดได้
3. ส่งคำอธิบายแนวความคิดผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4 (ที่ขนาดตัวอักษร 16 pt)
4. ผู้เข้าประกวด 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลที่ดีที่สุดได้เพียง 1 รางวัล
5. ผลงานต้องเป็นงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งด้านโครงเรื่อง ภาพและเสียง โดยไม่มีการลอกเลียนหรือดัดแปลง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตาม กฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
6. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือแสดงเอกสารการขอลิขสิทธิ์แนบมาด้วย
7. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
8. ผลงานไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าประกวดมาก่อน
9. ใช้ภาษาไทยในการนำเสนอ หรือถ้านำเสนอด้วยภาษาอื่นต้องขึ้น Subtitle ภาษาไทยกำกับไว้
10. เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบของการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
11. นำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .MPEG/.MOV/.MP4 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ XDCAM HD 422 (1080i) 25 fps , 1920x1080 , 16:9 Display บันทึกในแผ่น DVD จำนวน 2 ชุด
12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
13. ผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลเชิงดอยเท่านั้น

กำหนดส่งผลงาน

 • ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2559
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/Doisaket.stories/
 • จัดส่งผลงาน หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
  เทศบาลตำบลเชิงดอย 242/1 หมู่ 12 ตำบลเชิงดอย
  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

เอกสารประกอบการสมัคร
แนบใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ชุด/คน (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน)

ติดต่อสอบถาม

 • เทศบาลตำบลเชิงดอย 053-104900 , 085-6958303 , 086-6546099
 • www.facebook.com/Doisaket.stories/
Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
19 Aug 2016 10:00 to 15 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.