^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุดรธานี ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเชิดชูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและหลากหลายของจังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการถ่ายภาพของช่างภาพ ทั้งช่างภาพสมัครเล่นและช่างภาพอาชีพ รวมทั้งช่างภาพระดับเยาวชน
4. เพื่อนำภาพที่ได้จากการประกวดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ประเภทการประกวด
1. ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว : จะต้องสื่อให้เห็นถึงความงดงาม ความน่าสนใจในแง่มุมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว และที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิต : จะต้องสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงามของผู้คนในจังหวัดอุดรธานี เช่นขนบธรรมเนียม รวมถึงการทำมาหากิน ประกอบสัมมาชีพ รวมทั้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
3. ประเภทภาพถ่ายงานประเพณี : จะต้องสื่อให้เห็นถึง ความงดงาม น่าสนใจของงานประเพณีต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี
4. ประเภทภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “เที่ยวอุดรใน 4 นาที” : จะต้องสื่อถึงเสน่ห์และความน่าสนใจของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งกระตุ้น เชิญชวน ชักนำ หรือสนับสนุนให้ผู้ชมอยากมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ความยาวไม่เกิน 4 นาที

หลักเกณฑ์การประกวด

 • หลักเกณฑ์ทั่วไป
  • หากปรากฎว่าภาพหรือภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นี้ คณะกรรมการตัดสินสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน และสามารถเรียกคืนรางวัลได้
  • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลักเกณฑ์ในประเภทภาพถ่าย
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับนามสกุล JPG หรือไฟล์นามสกุล JPG จากการ Export จาก RAW ไฟล์ ความละเอียดของภาพไม่ต่ากว่า 6 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ต้องมี EXIF File และต้องไม่มีลายน้าเครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  • ผู้ส่งเข้าประกวดต้อง ระบุชื่อภาพถ่าย ประเภทและระดับที่ส่งเข้าประกวด สถานที่ และวันที่ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งคาอธิบายแนวความคิดของภาพอย่างสั้นๆ
  • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพ ที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง น้าหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทุกประเภทที่ตนเองสามารถส่งได้ จากัดคนละไม่เกิน 3 ภาพ ต่อการประกวดภาพถ่ายแต่ละประเภท ทั้งนี้หากได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบเฉพาะรางวัลที่มีมูลค่าเงินรางวัลสูงกว่า หรือหากมูลค่าเงินรางวัลเท่ากันจะมอบเฉพาะรางวัลที่มีระดับสูงกว่า
 • หลักเกณฑ์ในประเภทภาพยนตร์สั้น
  • ภาพยนตร์สั้นจะต้องระบุชื่อเรื่อง เนื้อหาหลักต้องเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โดยไม่จากัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ มีความยาวไม่เกิน 4 นาที
  • ภาพยนตร์สั้นต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์วิดีโอคุณภาพระดับ DVD ขึ้นไป
  • ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการจัดทาขึ้นใหม่ ต้องไม่เป็นการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทาซ้า หรือเคยประกวดที่ใดมาก่อน ซึ่งถ้าคณะกรรมการพิจารณาได้ว่ามีการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทาซ้ำ หรือเคยประกวดที่ใดมาก่อน จะตัดสิทธิ์ทันที
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการประกวดทุกกรณี
  • สามารถส่งผลงานภาพยนตร์สั้นได้คนละไม่เกิน 3 เรื่อง

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ให้ผู้ส่งผลงานทุกประเภทดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.udonechamber.com กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ udchamberphoto@gmail.com โดยแนบไฟล์ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ส่งผลงานมาด้วย และระบุหัวข้อ e-mail ว่า “ท่องเที่ยว 123 ปีวิถีอุดร”
  • ประเภทภาพถ่าย : แนบไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้น
  • ประเภทภาพยนตร์สั้น
   • Upload ภาพยนตร์ขึ้นเว็บไซต์ YouTube และแนบ Link มาพร้อมใบสมัคร
   • ส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD หรือ CD) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำส่งด้วยตนเองที่
    สำนักงานหอการค้าตังหวัดอุดรธานี
    เลขที่ 194 หมู่ที่ 1 (เยื้องเทสโก้โลตัส)
    ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 • เมื่อได้ส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดแล้ว ถือเป็นการยอมรับหลักเกณฑ์ทุกข้อโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เพื่อความสะดวก ผู้ส่งผลงานสามารถนาส่งใบสมัครและผลงานโดยตรงที่สานักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้อีกทางหนึ่ง

กำหนดการ

 • ลงทะเบียนสมัคร และส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 • ตัดสินและประกาศผลจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี www.udonechamber.com และ facebook : “ประกวดภาพถ่าย ท่องเที่ยว123ปีวิถีอุดร”

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 042-248582,242693
 • www.facebook.com/ประกวดภาพถ่าย-ท่องเที่ยว123ปีวิถี
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
29 Apr 2016 10:00 to 31 Aug 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.