^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

Uniqlo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition" หัวข้อ "Marvel" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

หัวข้อการออกแบบ
"Marvel"

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า”

ประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า”

Major Cineplex  IMAX และ 4DX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 19:00

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017"

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017 "

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17 - 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ และโอกาสในการร่วมงานกับ A

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,

Deadline: 
Tue, 2017-05-30 16:00

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” แนวคิด “ย่านเก่า เล่าอดีต” เนื่องในงานวันนริศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวด Motion Graphic

ประกวด Motion Graphic

innowhale แฃร่วมกับ สสส ขอเชิญนักศึกษา และปรชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Weekend Innovator: WORKSHOP - Media for Good [Motion Graphic] และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Motion Graphic ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-04-21 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผุ้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 23:59

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award” ภายใต้แนวคิด “THAI is always with you” ชิงบัตรโดยสารไป-กลั

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.