^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life) ชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี

หัวข้อในการแข่งขัน
ออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life) ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้เพื่อวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A3 ที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้ และต้องทำผลงานให้เสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมงในวันแข่งขัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 20 ปี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่อกว่า 2.5

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษาตลอด 4 ปี*
 • รางวัลชมเชย 2 รางวับ ทุนการศึกษา 1 ปี*

หมายเหตุ
หากผู้ชนะไม่สามารถศึกษาต่อในภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (VCD) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในปีการศึกษา 2018 รางวัลจะถูกเรียกคืนเพื่อมอบให้ผู้ชนะลำดับถัดไป รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิ่งขออย่างอื่นได้ และผู้ชนะไม่สามารถโอนรางวัลให้เป็นสิทธิ์ของผู้อื่นได้ จำกัดผู้ชนะหนึ่งคนต่อหนึ่งรางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน
กรรมการจะตัดสินผลงานตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
 • แนวคิดและการสื่อสาร 30%
 • ความงาม 30%
 • ทักษะในการวาดภาพ 10%

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่ vcdabac@gmail.com
 3. ปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ

 • ปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคารคณะนิเทศศาสตร์ ห้อง CA1103 ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
 • ผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 น. ห้อง CA1103

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.02 7232979
 • vcdabac@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ

Deadline: 
07 Oct 2017 10:00 to 09 Nov 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.