^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ "Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1" ภายใต้แนวคิด "ความเคารพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รายละเอียดการประกวด

 1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีม 2 - 5 คน
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 17 - 25 ปี
 3. การประกวดมีการคัดเลือกหนึ่งรอบก่อนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยคัดเลือกรอบแรกจำนวนไม่เกิน 10 ทีม (จากใบสมัครและแนวคิด) จากนั้นเป็นรอบตัดสิน
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ไม่เกิน 10 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อจำนวนทีมละ 20,000 บาท กรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเข้าอบรมไม่ครบหลักสูตร ถือว่าสละสิทธิ์จากการแข่งขันและการรับทุนสนับสนุน
 5.  ผลงานต้องสื่อให้เห็น “ความเคารพ – ความไม่เคารพ” ในความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ในสังคม โดยเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งจาก 3 ประเด็น ได้แก่
  • อาหารการกิน
  • ภาษาและวรรณกรรม
  • พิธีกรรม
 6. ความยาวไม่เกิน 2 นาที 30 วินาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและเทคนิควิธีการ
 7. ผลงานสื่อที่นำเสนอต้องไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 8. การผลิตสื่อ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ
 10. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 11. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดิโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 13. ผู้จัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 14. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 15. ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานวันนี้ - 15 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลารับสมัคร - 29 กรกฎาคม 2561
 2. ประกาศผลการรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2561
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 4 - 5 สิงหาคม 2561
 4. ส่งผลงานสมบูรณ์ 31 สิงหาคม 2561
 5. นำเสนอผลงานสมบูรณ์และประกาศผล 14 กันยายน 2561

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมที่เข้าประกวด
 • เอกสารนำเสนอแนวคิด (concept proposal) เกี่ยวกับการผลิตผลงาน
 • คลิปอธิบายแนวคิดการผลิตผลงาน
 • ดราฟต์ผลงาน (เช่น storyboard, script) (ถ้ามี)
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดที่อีเมล SACmediacontest@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสาม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัล popular vote เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม ได้รับประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 8809429 ต่อ 3835
 • อีเมล SACmediacontest@gmail.com

ข่าวประชาสมัพันธ์ : K. Kanokrekha Nilnon

Total Prize Money: 
110,000 Baht
Deadline: 
14 Jun 2018 10:00 to 29 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.