^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หัวข้อการประกวด
“ศิลปะส่องใจให้แก่กัน : ART REFLECTS HEART”
"ศิลปะทุกๆแขนงล้วนส่องทางให้แก่กัน ผ่านบทสะท้อนของหัวใจในเเต่ละหัวใจ จนกลายเป็นภาพแสดงแห่งความงดงามข้ามกาลเวลา.. ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการรังสรรค์ความหมายอันยิ่งใหญ่ ในนามของความเป็นชีวิตในเเต่ละชีวิต.."

ประเภทของผลงาน
ผลงานภาพยนตร์สั้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”
2. เป็นผลงานภาพยนตร์ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ เทคนิค มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
3. ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
4. ส่งผลงานในรูปแบบแผ่น DVD ความละเอียด (HD) ที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD พร้อมแนวคิดในการออกแบบ โดยให้ทำสำเนา DVD จำนวน 6 ชุด ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
5. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน
6. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร
8. มหาวิทยาลัยศิลปากรสงวนสิทธิ์ไม่คืน DVD ที่ส่งเข้าร่วมประกวด

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
คณะกรรมกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ (ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ)
3. ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
4. อาจารย์สกุล บุณยทัต กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี กรรมการ
6. นายนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการ
7. นายอธิปัตย์ กมลเพ็ชร กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
1. บท
2. เทคนิคการนำเสนอ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. ความสมบูรณ์ของงาน
การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
3. รางวัลเกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

กำหนดการ

 • การส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2559
  งานประชาสัมพันธ์ ชั้นแอล ห้องลานจัน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  (หากส่งทางไปรษณีย์ ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการสูญหายและเสียหาย)
 • การตัดสินผลงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 facebook: silpakornshortfilm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
 • โทร 0 2849 7538, 0 2849 7564
 • โทรสาร 0 2880 7539
 • E-mail: su-pr@su.ac.th
 • facebook: silpakornshortfilm
Deadline: 
06 Jun 2016 10:00 to 11 Jun 2016 16:00

Comments

Punthita Kaewprasit's picture

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ "เวลา" ครั้งที่14
จึงขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ"เวลา"เพื่อชิงโล่และเงินรางวัลกว่า50,000บาท
ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2559
ประกาศผล วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า เวลา 12:00น.-15:00น.

สามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ หรือมาส่งผลงานด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ ตึก56
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง fan page : S-fest
https://www.facebook.com/Sfest13/
 

ที่อยู่
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
1 ถนน อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Members Online

There are currently 0 users online.