^ Back to Top

องค์กร

ประกวดภาพยนตร์สั้น "หนึ่งรักและภักดี"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "หนึ่งรักและภักดี"

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "หนึ่งรักและภักดี" เป็น โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ หน่วยงาน และบุคคลประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงาน อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ผลงานภาพยนตร์แนวใหม่ จำกัดความยาวภาพยนตร์สั้น 5 - 15 นาที หัวข้อ "หนึ่งรักและภักดี" โดย ส่งบทภาพยนตย์สั้นความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด ไม่เกิน วันที่ 25 มีนาคม 2554 ขยายเวลา เป็น วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2554 สามารถส่งในนามกลุ่ม หรือ

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยในภาคเหนือ โดยได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีไทยในเขตภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เห็นความสาคัญของดนตรีไทย ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2 หัวข้อ "แผนดี พรีเซนท์เด่น"

โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย(สสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด “โครงการเถ้าแก่ติดดาว ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ “แผนดี พรีเซนท์เด่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิ

การแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011

การแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011

Makro เชิญชวน กลุ่มธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ร่วมการแข่งขัน Makro HoReCa Thailand Challenge 2011 กิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ระดับประเทศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 4 แนวคิด

  1. Hotel การแข่งขันภายในกลุ่มธุรกิจสปาและโรงแรม การแข่งขันตกแต่งห้องสปา

ประกวดแข่งขัน ในประเภทเพลง และการแสดง โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประกันภัย ให้กับนักเรียน และครู ในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการจัดประกวดแข่งขัน ทั้งในประเภทเพลง และการแสดง โดยมอบรางวัลให้กับโรงเรียน คุณครู- อาจารย์ ที่มีผลงานบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ร

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.