^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย และภาพวาด หัวข้อ มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์

ขอเชิญผู้สนใจส่ง ผลงานภาพวาด และภาพถ่ายเข้าประกวด ในหัวข้อ “มองลุ่มน้ำปากพนัง ผ่านงานศิลป์” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดใน ทุกประเภท ทุกระดับจะถูกนำไปเผยแพร่และจัดนิทรรศการ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมจัดโครงการขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา ในการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ
เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ที่บ่งบอกถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยใช้จินตนาการของตนเองอย่างอิสระ

ประเภทภาพวาด การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ระดับ คือ

  • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาด 38x56 เซนติเมตร
  • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาด 56x76 เซนติเมตร
  • ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาด 56x76 เซนติเมตร
  • ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 60x80 เซนติเมตร
  • ระดับประชาชนทั่วไป ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 70x90 เซนติเมตร

ประเภทภาพถ่าย การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี นับถึงวันรับสมัคร ขนาดผลงานด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว
  • ระดับประชาชนทั่วไป ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 12x18 นิ้ว

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-1204 หรือ 081-8928548
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2011 (All day) to 30 มิ.ย. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.