^ Back to Top

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 : ThaiStar Packaging Awards 2015

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 : ThaiStar Packaging Awards 2015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) และ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2558 : ThaiStar Packaging Awards 2015 ภายใต้หัวข้อ “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด
1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

2. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
1. บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
 • หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience)
 • ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)
 • ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า (Appropriateness / Efficiency and Commercial)          
 • การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
 • ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

2. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสิน และจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด

 • ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบ   ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้
 • ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน
 • บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป
 • ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะนำไปเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น  AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น
 • บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น 

รางวัลการประกวด
1. ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล  250,000 บาท

 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล
  • รางวัลที่ 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ  ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป  จำนวน 8 รางวัล
  • รางวัลที่ 1   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  50,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3   มี 1 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย  จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
 • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ http://pdpd.dip.go.th หรือ www.dip.go.th
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำส่งทาง e-mail ที่ pdpd@dip.go.th หรือ seewalee@dip.go.th
 • ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่
  • ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์  กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
   อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6  ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
   แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  • ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อสอบถามราย ในวันและเวลาราชการ

 • ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8183, 0 2367 8190
 • โทรสาร 0 2381 1812 
หมดเขต: 
02 มี.ค. 2015 10:00 to 13 มี.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.