^ Back to Top

การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3"

Pantip Robot Contest 2014

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ร่วมกับ ชมรมหุ่นยนต์บีม และสมาคมเจซีไอเซเนเตอร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3" ชิงทุนการศึกษา และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันและกติกาการสมัคร
1. ประเภท

 • Division 1 : นิสิต, นักศึกษา ทุกระดับชั้น และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอุปกรณ์)
 • Division 2 : นักเรียน ที่กำลังกาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) / จำกัดสเปค วงจร และอุปกรณ์ ตามเกณฑ์ โดยใช้ Gate และ Logic ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ Beam เป็นเกณฑ์การแยก Division

2. สมัครแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน เป็นทีมชาย, ทีมหญิง หรือผสมชาย – หญิง และคละ ระดับชั้นได้ ทั้งนี้
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทีมละ 1 คน อาจารย์ 1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
4. รับสมัครไม่จากัดจานวนทีม ต่อสถานศึกษา
5. ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ขยายเวลาถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

รางวัลการแข่งขัน
1. Division 1 ประเภทไม่จำกัดอุปกรณ์และ gate สำหรับ นิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น และประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลควำมคิดสร้างสรรค์ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท

2. Division 2 ประเภทจำกัดอุปกรณ์ Logic ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ BEAM แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลควำมคิดสร้างสรรค์ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 1,000 บาท

หมายเหตุ:

 • กำหนดการ และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ อาจเปลี่ยนปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การจัดงานสมบูรณ์
 • ข้อบังคับ และกฎกติกาเพิ่มเติม อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเห็นสมควรของคณะกรรมการตัดสิน
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบในแต่ละประเภท คือ (เช้า) รอบคัดเลือก (บ่าย) แพ้คัดออก และรอบตัดสิน
 • กำรแข่งขันจะใช้ 3 สนาม แบ่งเป็น สนามทดสอบ 1 สนาม และสนามแข่งสำหรับแข่งขัน 2 สนาม

วิธีการสมัคร

 • กดถูกใจที่ www.facebook.com/pantipplazabangkapi พร้อมโพสรายชื่อทีม และรายชื่อผู้เข้าแข่งขันในแฟนเพจ
 • ส่งเอกสารตัวจริงในวันเข้าแข่งขัน หรือส่งใบสมัครมาทางโทรสาร 02-1873003 หรือที่ทางเมล์ได้ที่ noppadej.haha@yahoo.co.th

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่

 • www.pantipplaza.com
 • www.facebook.com/PantipPlazaBangkapi
 • www.facebook.com/jaycees.dhonburi

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณนพเดช 02-1873009, 083-5413187
 • คุณณวัฒน์ 086-7896334
หมดเขต: 
25 ต.ค. 2014 10:00 to 06 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.