^ Back to Top

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

หลักการและเหตุผล
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM เป็นกลไกของรัฐในการทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการ เงินนอกเหนือจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้ว การพัฒนาและช่วยเหลือสังคม นับเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ BAM ให้ความสำคัญควบคู่กัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคม (CSR) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม มาโดยตลอด

ในปีที่ผ่านมา BAMได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดประกวดผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์  ในหัวข้อ “BAM สืบสารสร้างสรรค์ศิลปกรรมล้านนา สร้างคุณค่าสู่สังคมไทย” มีเยาวชนศิลปินทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเกือบ 100 ผลงาน  และเพื่อให้เยาวชน และศิลปิน ได้มีโอกาสสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานความงดงามของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ของแต่ละท้องถิ่น ในปีนี้ BAM ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานขึ้นต่อเนื่อง  เป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “BAMสืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และศิลปินทั่วไป
2. เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และศิลปินทั่วไป มีโอกาสนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สวยงาม และมีคุณค่าของสังคมไทย
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของBAM ในด้านการให้ความช่วยเหลือสังคม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. ผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
2. ประชาชน หรือ ศิลปินทั่วไป

กติกาการประกวด
ผู้เข้าแข่งขัน เลือกใช้เทคนิคการวาดภาพภายใต้ข้อกำหนดของ BAM ตามความถนัดของตน อาทิ สีเทียน สีชอล์ค สีน้ำ ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. แนวเรื่อง : เป็นผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์สองมิติ ที่สะท้อนให้สังคมเห็นคุณค่าในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความงดงามในประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้ผลงานจะต้องไม่แสดงท่าทีที่ลบหลู่ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละท้องถิ่น
2. ลักษณะของผลงาน

 • เป็นผลงานจิตรกรรม หรือศิลปะภาพพิมพ์ที่มีแนวเรื่องตามที่กำหนดในข้อ 1
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
 • ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล ณ ที่ใด หรือ ส่งเข้าประกวดมาก่อน
 • ขนาดของผลงานไม่เกิน 100 x 150 ซม. ไม่รวมกรอบ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดอย่างชัดเจน

3. รางวัลการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

 • รางวัลประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • ชนะเลิศที่ 1 50,000 บาท
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 30,000 บาท
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 10,000 บาท
 • รางวัลประเภทประชาชน / ศิลปินทั่วไป
  • ชนะเลิศที่ 1 100,000 บาท
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 60,000 บาท
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 20,000 บาท
 • BAM จะคัดเลือกภาพอีกจำนวน 15 ภาพ นอกเหนือจากที่ได้รับรางวัลแล้วเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของ BAM โดยได้รับเงินสมนาคุณภาพละ 8,000.-บาททั้งนี้แล้วแต่ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมประกวด

หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลทุกระดับ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ตามกฎหมาย

กำหนดการดำเนินงาน

 • สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เยื้องหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 – 19 กันยายน 2557  เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • การตัดสิน วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมเข้าร่วมแสดงผลงานตามหลักเกณฑ์
 • ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  • www.finearts.cmu.ac.th
  • http://cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th/​
 • พิธีมอบรางวัล วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • แสดงนิทรรศการผลงาน วันที่ 27 กันยายน – 12 ตุลาคม 2557
 • การรับคืนผลงาน  ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกแสดง รับงานคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2557 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ: หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่า เจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในงานนั้น ซึ่งจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป เช่น อาจนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมด มอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลและอื่นๆ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด สำนักงานเชียงใหม่ 
  • เลขที่ 207/11 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
  • โทร. 053-266 472 - 5
  • คุณวิชิต ศิกษกโสภณ Email: wichit@bam.co.th
  • คุณมณฑริกา ฉัตรมงคลพันธ์ Email: montrika@bam.co.th
  • คุณเทอดไทย ปลื้มใจ Email:  therdthai@bam.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.ย. 2014 09:00 to 19 ก.ย. 2014 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.