^ Back to Top

ประกวดเรียงความหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

ประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) : Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 195,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ไม่จํากัดการศึกษาอายุไม่เกิน 21 ปี

ขั้นตอนในการประกวดแข่งขัน

 1. หัวข้อในการประกวดเรียงความ “กฎหมายเป็นใหญ่สังคมไทยเป็นธรรม?”
 2. ประกวดประเภทเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 เรียงความ
 3. ส่งเรียงความตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มีนาคม 2557

ลักษณะผลงานที่เข้าประกวด

 1. จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กําหนดให้โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่มและมุมมองเป็นของตัวเอง มีการใช้สํานวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี
 2. ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ คํานําเนื้อเรื่อง สรุป โดย คํานําเขียนได้ใจความชัดเจน โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจหรือความสนใจให้แก่ผู้อ่าน โยงเข้าหาเนื้อเรื่องได้อย่างสอดคล้อง สละสลวย เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีการสรุปใจความสําคัญในตอนจบที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สอดแทรกแนวคิดหรือการปฏิบัติได้อย่าง น่าสนใจ
 3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 4. เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 จํานวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
 5. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ
 6. หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 1. การใช้ภาษา 25 คะแนน
 2. การลําดับความคิด 25  คะแนน
 3. ความชัดเจนของประเด็นที่นําเสนอ (เนื้อหาสาระ) 25 คะแนน
 4. เอกลักษณ์ในการนําเสนอ (ความคิดริเริ่มและมุมมอง) 25 คะแนน

การส่งผลงานเรียงความ

 1. กําหนดส่งเรียงความภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับ
 2. ส่งเรียงความทางไปรษณีย์มาที่ “สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารจอดรถชั้น5) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210”  โดยวงเล็บมุมซองจดหมายว่า “ประกวดเขียนเรียงความ”

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 5 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท จํานวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 15 รางวัล
 • รางวัลชมเชยได้รับสิทธิเข้าร่วมค่าย “คนรุ่นใหม่ใสใจกฎหมาย” ฟรี จํานวน 10 รางวัล

***หมายเหตุมีการหักภาษีณที่จ่าย 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • รางวัลที่ 2 ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 • รางวัลที่ 3 ได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประกาศผลการเรียงความ
ประกาศผล วันที่ 9 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) http://www.tijthailand.org/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
195,000 Baht
หมดเขต: 
08 มี.ค. 2014 10:00 to 25 มี.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.