^ Back to Top

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

มูลนิธิชลลดา ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ. 2557 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 80,000 บาท

หลักการและเหตุผลที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งประสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้ประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็น “วันสำคัญสากลแห่งสหประชาชาติ” เหตุที่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก มิใช่เพียงเพื่อประโยชน์ของชาวพุทธโลกเพียงอย่างเดียว แต่จะยังประโยชน์สำคัญยิ่งแก่ชาวโลกในข้อที่ว่า “พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นควรจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสันติภาพถาวรให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ ซึ่งกำลังเกิดความขัดแย้งกันทั่วโลกในปัจจุบัน”

วันสำคัญวันนี้ ชาวไทยพุทธทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมใจกันจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก” โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอันถาวรให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษย์ ตามแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ซึ่งมุ่งหมายที่จะให้เกิดสันติภาพและความสงบสุขในโลกอย่างแท้จริง โดยเกิดจากสันติภาพในจิตใจของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้น และสันติภาพในใจของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย “ปัญญา”

วัตถุประสงค์ของการประกวดเรียงความและภาพวาด 

 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ให้ความสนใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น
 3. เป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพต่างๆ ที่ตนมี ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเขียนและการคิดวิเคราะห์
 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติของผู้ส่งเรียงความและภาพวาดเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 13-18 ปี
 2. ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) อายุระหว่าง 19-22 ปี

หลักเกณฑ์ในด้านเนื้อหา
1. เป็นแนวคิด ความคิดเห็น หรือการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของหัวข้อเรื่องเรียงความที่กำหนด
2. ผลงานเรียงความและภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
3. ผลงานเรียงความและภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากงานเขียนของผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. สำหรับการค้นคว้าข้อมูลประกอบผลงานเรียงความ ต้องอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน การส่งผลงาน

ผลงานประเภทเรียงความ 

 1. ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และสำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
 2. ระบุหมายเลขหน้าพร้อมชื่อและสกุลบนหัวของทุกหน้ากระดาษ
 3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Word document พิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana UPC ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 4. ส่งผลงานที่
 • E-mail : visakhabuchaday2557contest@gmail.com
 • ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง "มูลนิธิชลลดา" เลขที่ 950/14 รอยัลริเวอร์เพลส ถนนพระราม 3 ซอย 38 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 1. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ โดยสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ผลงานประเภทภาพวาด
1. ระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และสำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบสั้นๆ และติดบนด้านหลังผลงานทุกชิ้น
2. เป็นภาพวาดด้วยมือ (บนกระดาษขนาด A3 11.7 นิ้ว x 16.5 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด) ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ โดยที่ภาพวาดมีชัดเจนของสี โดยความสะอาดของรูปมีผลต่อการให้คะแนน
3. ส่งผลงาน

 • ด้วยตนเองที่ บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
  • ที่อยู่ : อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 1615 ถนนสาทรใต้ (แยกสาทร-นราธิวาสราชนครินทร์)
  • การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 17, 77, 149, BTS ลงสถานีช่องนนทรี, BRT ลงสถานีสาทร
 • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง "มูลนิธิชลลดา" เลขที่ 950/14 รอยัลริเวอร์เพลส ถนนพระราม 3 ซอย 38 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โดยผลงานจะต้องไม่มีรอยพับหรือรอยเปื้อนที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของภาพ

4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ โดยสามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

เกณฑ์การตัดสิน 

 1. มีเนื้อหาสาระตรงตามหัวข้อ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกวด 
 2. เนื้อหาและการสื่อความหมายน่าติดตาม แสดงถึงความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแนวความคิดในการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 3. การนำเสนอชัดเจน
 4. สำหรับผลงานประเภทเรียงความ จะต้องมี คำนำ (introduction) ตามด้วยเนื้อหาสาระหลักสำคัญ (body) ซึ่งมีคำอธิบายที่มีหลักมีเกณฑ์และการสนับสนุนด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน พร้อมบทสรุป (conclusion) และต้องมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง หากเนื้อหาผลงาน เกินกว่า 2 หน้ากระดาษ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงาน
 5. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการเปิดรับผลงาน 
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2557

ประกาศผลการแข่งขัน
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

พิธีมอบรางวัล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทเรียงความ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทเรียงความ

 • อายุระหว่าง 13-18 ปี  (อุดมศึกษา)
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลที่สาม 3,000 บาท
 • อายุระหว่าง 19-22 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลที่สาม 3,000 บาท

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทภาพวาด รางวัลสำหรับผู้ชนะการประเภทภาพวาด

 • อายุระหว่าง 13-18 ปี  (อุดมศึกษา)
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลที่สาม 3,000 บาท
 • อายุระหว่าง 19-22 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • รางวัลที่สาม 3,000 บาท

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.visakhabucha.com
www.chollada.org
www.facebook.com/visakhabucha2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Visakha Bucha

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
80,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.พ. 2014 10:00 to 15 เม.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.