^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้า ทำ คลิป"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้า ทำ คลิป" กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ขอเชิญ บุคคลทั่วไป ทั้งแบบเดี่ยว แบบทีม อายุ 13 – 25 ปี ไม่จำกัดเพศ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้า ทำ คลิป" ความยาว 30 วินาที - 5 นาที ไม่จำกัดเทคนิค รูปแบบ และการนำเสนอ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท จากกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร และส่งผลงาน ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

กติกา
1.  การผลิต Clip Video ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) สามารถส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือประกวดแบบทีม ถ้าเป็นทีมจะต้องมีชื่อทีมและชื่อสมาชิกภายในทีมไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการนําเสนอเทคนิคการถ่ายทํา และ ไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
2.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคําขวัญหรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจํา
3.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงในรูปแบบมาเป็นLink File ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงานมาได้ที่ www.facebook.com/itdekthai
4.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
5.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
6.  ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนําเสนอที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผลงานผู้อื่นหากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
7.  ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานกระทรวงวัฒนธรรมและ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

  1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันทั่วประเทศโดยไม่จํากัด  คณะหรือสถาบัน(สำหรับนักศึกษา)
  2. สมัครเข้าร่วมการประกวดจะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมไม่จำกัด
  3. ผู้สมัครของแต่ละตัวบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

* หากไม่มาภายในเวลาและวันที่กำหนดทางโครงการกำหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์และรางวัลนั้นเป็นโมฆะทันที

เกณฑ์การตัดสิน 
ประกวด Clip Video สั้น หัวข้อ “ระเบิดไอเดีย ระดมความกล้า ท้า ทำ Clip” 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1.   แนวคิด : ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงาน 30 คะแนน 
2.  เนื้อหา : ตรงตามหัวข้อการประกวด ความเหมาะสมของเนื้อหา สื่อสารเข้าใจน่าสนใจ และผลกระทบ 20 คะแนน 
3.  การผลิต : เทคนิคในการนำเสนอ 30 คะแนน 
4.  คะแนนโหวต : คะแนนโหวตผ่าน Social Network จาก Facebook หรือ Youtube 20 คะแนน 

รางวัล 
1.  รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 100,000 บาท ประกาศนียบัตร พร้อมถ้วยรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม
2.  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาทประกาศนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
3.  รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา รางวัลละ 25,000บาท ประกาศนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม

ระยะเวลาการประกวด
1.  เปิดรับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ถึง 21 พฤศจิกายน 2556
2.  ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

เอกสารประกอบการสมัคร
 อัด Clip Uploaded ลง www.facebook.com/itdekthai

ประกาศผลรางวัลในรายการ Beartai Hitech บริเวณชั้น 4 ดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานโครงการ "เด็กไทยกับไอที"
•  คุณพิรุฬห์ เลิศนภาวิไล 087-0534335
•  คุณธิดารัตน์ กองแก้ว 086-373-6533

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
14 ต.ค. 2013 10:00 to 21 พ.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.