^ Back to Top

ประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 (ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2557) เพื่อพิจารณาตัดสินให้รางวัลฯ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทย และได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการทางวิทย์ศาสตร์ และ/หรือ ทางวิศวกรรม ในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในด้านต่างๆ
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับกำรประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นการรวมพลังของเยาวชนเพื่อสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน ให้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง
  4. เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ระดับเยาวชน ที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ระยะเวลาการรับสมัครและการจัดงาน

  1. ผู้เสนอผลงานส่งใบสมัครพร้อมแบบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลโครงการ “รางวัล นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
  2. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๕๗ (ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เพื่อพิจารณาตัดสินให้รางวัลฯ

ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๕ กลุ่มเรื่อง
• กลุ่มเรื่องที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ปำล์มน้ำมัน)
• กลุ่มเรื่องที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
• กลุ่มเรื่องที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมการท่องเที่ยว
• กลุ่มเรื่องที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ และฟื้นฟู
• กลุ่มเรื่องที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส
รางวัลในระดับอาชีวศึกษา ในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งรำงวัลออกเป็น ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ มี ๒ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล

ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๕ กลุ่มเรื่อง
• กลุ่มเรื่องที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์เพื่อกำรพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร (ข้ำว มันสำปะหลัง ยำงพำรำ อ้อย ปำล์มน้ำมัน)
• กลุ่มเรื่องที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
• กลุ่มเรื่องที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมการท่องเที่ยว
• กลุ่มเรื่องที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ และฟื้นฟู
• กลุ่มเรื่องที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ทำงด้านการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส
รางวัลในระดับอุดมศึกษา ในแต่ละกลุ่มเรื่องแบ่งรำงวัลออกเป็น ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล รำงวัลละ ๒๐,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ มี ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ มี ๒ รางวัล รางวัลลละ ๕,๐๐๐ บำท พร้อมถ้วยรางวัล

ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทำงไปรษณีย์ไปยังส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่
http://rrm.nrct.go.th
http://www.nrct.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณธีรวัฒน์ บุญสม, คุณพอฤดี คันธาวัฒน์ และคุณสุณิสา สุขสุนทรีย์
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๖, ๕๓๐

หมายเหตุ: การส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ สามารถส่งรายละเอียดของผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ผู้เสนอผลงานต้องระบุประเภทของระดับการศึกษา และกลุ่มเรื่องให้ชัดเจน และจัดส่งเอกสสร จำนวน ๑๒ ชุด จึงจะถือว่าเอกสารที่ส่งเข้าร่วมโครงการครบถ้วนสมบูรณ์

File attachments: 
หมดเขต: 
06 ก.ค. 2013 02:49 to 15 ส.ค. 2013 02:49

Members Online

There are currently 0 users online.