^ Back to Top

ประกวดเรียงความ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

ประกวดเรียงความ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน เรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า”

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดเรียงความ ประจำปี 2556 (ปีที่ 5) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอแนวทางในการรักษาป่า โดยอย่าซื้อที่ดิน สปก.4-01 ภบท.5 เพราะผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่า มูลนิธิฯ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจ ส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท

  1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.)
  2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี)
  3. ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป)

หลักเกณฑ์
1. ความยาวของเรียงความ

  • ไม่เกิน 500 คำ (1 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
  • ไม่เกิน 1,000 คำ (2 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับระดับอุดมศึกษา
  • ไม่เกิน 1,500 คำ (3 หน้ากระดาษ เอ 4) สำหรับประชาชนทั่วไป

2. เรียงความ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาผืนป่าของประเทศตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน
4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ
• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
• นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
• ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
2. รางวัลชมเชย ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 9 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เงื่อนไข
1. ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ
2. เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

คณะกรรมการ
• ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
• ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
• นายประทีป ตั้งมติธรรม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• นายพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

กำหนดเวลา
• ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556
• ส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ
• ประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556

การส่งเรียงความ
• สมัครทางเว็บ http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/files/index.php
• ทาง email: info@thaiappraisal.org
• ทางไปรษณีย์: ส่งไปที่ คุณนงลักษณ์ จตุเทน
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.0.2295.3171 ต่อ 109    

File attachments: 
หมดเขต: 
28 มิ.ย. 2013 10:00 to 31 ก.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.