^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถม-มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประเภทของทุน
1. ระดับประถมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 30 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 120,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 (ในกรณียังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้นให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นนักเรียนที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทาผิดวินัย
5. ไม่เป็นนักเรียนที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือสถาบันอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. เรียงความหัวข้อ “ความรู้ การศึกษา อนาคต” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุนความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
5. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักเรียนที่มีความลาบากจริงและมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดีสมควรได้รับทุน
6. หลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา เช่น เกียรติบัตร ภาพถ่ายบ้าน ฯลฯ

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2556 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. การคัดเลือกผู้รับทุน
- การพิจารณารอบคัดเลือก แต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา ให้นักเรียนกรอกใบประวัติและเขียนเรียงความด้วยตนเอง (กรณีเด็กเล็กอาจให้ผู้ปกครองช่วยกรอกใบประวัติได้) พร้อมแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดเป็นผู้พิจารณา
- การพิจารณารอบตัดสิน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากใบประวัติและเอกสารประกอบที่แต่ละเขตคัดเลือกมา ทั้งนี้ หากไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนใดทุนหนึ่ง คณะกรรมการอาจงดการให้ทุนนั้นก็ได้
3. การประกาศผล
มูลนิธิฯ จะส่งเรื่องให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และประกาศทางเว็บไซท์ http://www.nanmee.com
4. การมอบทุน
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารบริษัท นานมี จากัด ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ สำหรับกำหนดการวัน เวลา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุนและค่าเดินทาง ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบพร้อมกับรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน ในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล กรุณาเดินทางเข้ารับทุนด้วยตัวเอง มิฉะนั้น ทางมูลนิธิ ถือว่าสละสิทธิ์
5. การรายงานผล
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ได้รับทุน ให้แก่มูลนิธิฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดต่อ คุณสุวิดา, คุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000

ระดับอุดมศึกษา
ประเภทของทุน
เป็นทุนให้เปล่าสาหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมมูลค่า 120,000 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กาลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลาบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดี สมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “ ความรู้ การศึกษา อนาคต ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
การดาเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2556 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
2. การคัดเลือกผู้รับทุน
- การพิจารณารอบคัดเลือก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ (ไม่จากัดจำนวน) เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบตัดสิน
- การพิจารณารอบตัดสิน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ เพื่อตัดสินหาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้หากไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนใดทุนหนึ่ง คณะกรรมการอาจงดการให้ทุนนั้นก็ได้
3. การประกาศผล
มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาไปยังกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ภายในวันที่
3 ตุลาคม 2556 และประกาศทางเว็บไซท์ http://www.nanmee.com
4. การมอบทุน
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารบริษัท นานมี จากัด ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ
สาหรับกาหนดการวัน เวลา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุนและค่าเดินทาง ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ
**หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กรุณาเดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์
5. การรายงานผล
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานผลการเรียนของนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ได้รับทุนให้แก่มูลนิธิฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดต่อ คุณสุวิดา, คุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
31 พ.ค. 2013 10:00 to 15 ส.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.