^ Back to Top

New Media FanPage Challenge 2013 ตอน สาดสนุกชื่นใจไร้แอลกอฮอล์ (โครงการออกแบบแคมเปญรณรงค์บนแฟนเพจผ่านสื่อใหม่)

โครงการ New Media FanPage Challenge 2013 ตอน สาดสนุกชื่นใจไร้แอลกอฮอล์ เชิญชวน เยาวชนอายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกวดออกแบบแคมเปญรณรงค์บนแฟนเพจผ่านสื่อใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างสรรค์ในมิติต่างๆในงานสงกรานต์ให้เป็นงานที่ปลอดเหล้า ปลอดภัยและสนุกแบบสร้างสรรค์

ชื่อโครงการ New Media FanPage Challenge 2013
ตอน สาดสนุกชื่นใจไร้แอลกอฮอล์ (โครงการออกแบบแคมเปญรณรงค์บนแฟนเพจผ่านสื่อใหม่)

จัดโดย
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สถาบันนานาชาติ IOGT-NTO MOVEMENT ประเทศสวีเดน

ที่มาและโครงการ
การสร้างค่านิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จากทุกทิศทางทำให้เด็กและเยาวชนถูกชักจูงได้ง่าย จนเกิดค่านิยมที่ผิดๆ จนกลุ่มเด็กและเยาวชนตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจที่วังผลกำไรจากกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการสื่อสารตลาดที่ทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมที่ตอบความสนองของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ และมีการขยายไปทุกพื้นที่ในประเทศไทย และในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่เกิดนักดื่มหน้าใหม่จำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่,เชียงราย,และจังหวัดน่าน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

สื่อใหม่ (New Media) เข้ามามีอิทธิผลต่อเด็กและเยาวชนผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ Facebook Twitter Digg เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบด้านธุรกิจที่ใช้สื่อดังกล่าวมากที่สุดในประเทศไทย คือ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นทางโครงการจึงอยากมีการพัฒนาออกแบบแคมเปญรณรงค์เชิงการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ โดยสร้างการเรียนรู้ผ่านเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ อีกทั้งสื่อใหม่เป็นสื่อที่เข้าถึงและสื่อที่สามารถสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมของเครือข่ายเยาวชนได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เกิดการรู้เท่าทันและออกมาตอบโต้กับธุรกิจน้ำเมาได้ผ่านสื่อใหม่
 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารงานรณรงค์ผ่านสื่อใหม่บน Fanpage
 3. เพื่อเกิดกระแสงานรณรงค์ในระดับพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 4. เพื่อสื่อสารกระตุ้นการผลักนโยบายใหม่ในสถาบันการศึกษา/งานประเพณี/พื้นที่สาธารณะ

ประเด็น Key Massage
รณรงค์สร้างสรรค์ในมิติต่างๆในงานสงกรานต์ให้เป็นงานที่ปลอดเหล้า ปลอดภัยและสนุกแบบสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

 1. คุณสมบัติเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, เชียงราย)
 2. สมัครได้ทีมละ 3-5 คน พร้อมที่ปรึกษา
 3. มีความสนใจในการออกแบบ Campaign ผ่านสื่อใหม่(New Media) เพื่อสร้างการเรียนรู้ในประเด็นต่างๆที่กำหนด
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ(Work Shop) ความรู้และเทคนิคการผลิตสื่อใหม่ได้

รายละเอียดสื่อใหม่ (New Media) :
สื่อวิดีโอ, หนังสั้น, Internet TV, การออกแบบโปสการ์ดออนไลน์, การสร้างชุมชนออนไลน์, Info Graphic, E-Magazine, T-Shirt, แอปพลิเคชั่น, Animation หรือนอกเหนือที่ยกตัวอย่างจากนี้ที่สามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจได้จริง

ช่องทางการนำเสนอสื่อ อาทิ YouTube, Vimeo, Twitter, Digg, Facebook, Bloger, Soundcloud, google plus, Line, Instragram

กำหนดการกิจกรรม

 • เปิดสมัครทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ : ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการ : วันที่ 16 มีนาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.deklannatoday.com/contest
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) : 23 – 24 มีนาคม 2556 ( 2 วัน 1 คืน)
 • เริ่มภารกิจสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านสื่อใหม่ : 24 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 • นำเสนอผลงานระยะที่ 1 : 1 เมษายน 2556 ผ่าน Fanpage: www.facebook.com/deklannatoday
 • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ : 25 เมษายน 2556 ณ
 • ประกาศผลรางวัล : 25 เมษายน 2556

ท่านสามารถกรอกข้อมูลสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ความเคลื่อนไหวได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์ข่าวเยาวชนเด็กล้านนา
www.deklannatoday.com/contest

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณรักพงศ์ คำซาว Tel.087-3024761
อีเมล์ Noomyaicmmasshin@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ใบประกาศจากทางโครงการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ : โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท ใบประกาศจากทางโครงการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ : โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ใบประกาศจากทางโครงการ

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันนานาชาติ IOGT-NTO MOVEMENT, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Noomyai Mashin
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
23,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
02 มี.ค. 2013 04:20

Members Online

There are currently 0 users online.