^ Back to Top

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านความสัมพันธ์ในด้านบวก ความก้าวหน้าด้านการศึกษา ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการวิจัย ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ องค์กร และชุมชน โดยรายละเอียดของการประกวด มีดังนี้

1. งานที่ส่งเข้าประกวดควรมีลักษณะในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.1 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1.2 ข้อเสนอความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. โครงการหรือข้อเสนอดังกล่าว ควรเป็น
2.1 การพัฒนานวัตกรรม หรือการนำแนวคิด เครื่องมือ รูปแบบหรือข้อริเริ่มไปปฏิบัติ เพื่อช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.2 การมุ่งเน้นในเรื่องผลลัพธ์ด้านบวกของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ การขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างความเชื่อมโยงระยะยาวระหว่างประชาชน และการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.3 บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรนำเสนอตัวอย่างของข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนาศักยภาพครู การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์การศึกษา หุ้นส่วนการวิจัย การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย ความร่วมมือกับสื่อมวลชน และงานพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นฐาน

4. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี โดยเป็นผู้มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม

5. ผู้ที่ทำงานในสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ หรือศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้

6. การประกาศผลการประกวด จะมีขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยสำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ จะแจ้งผลการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทราบโดยตรง

7. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมโล่เกียรติยศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 36 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศไทย โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการเดินทางมารับรางวัลข้างต้น

8. ในกรณีที่ผลงานที่ได้รับรางวัล จัดทำโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ผู้ที่เข้ารับรางวัลจะให้เพียงคนเดียวเท่านั้น

9. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอทางไปรษณีย์ หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seameo-australia-award@seameo.org ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ทั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seameo.org/seameo-australia-award และ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02 391 0144 หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ abigail@seameo.org หรือ secretariat@seameo.org

แหล่งที่มา: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่ : http://contestwar.com/

File attachments: 
หมดเขต: 
04 ก.พ. 2013 10:00 to 15 ก.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.