^ Back to Top

ประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย หัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation”

SIAM CENTER เชิญชวนทีม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17-28 ปี ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย ในหัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation” ครั้งที่ 1 โดยการนำเสนอใน CONCEPT FASHION DECONSTRUCTION การนำเสนอรูปฟอร์มแบบใหม่ในการแปลสภาพให้ดูดีทันสมัย ชิงเงินรางวัลรวม 190,000 บาท

หลักการและเหตุผล
มัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น โดยมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน เช่น เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม อีกทั้งภาพเคลื่อนไหวสามารถนำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่นบทเรียนมัลติมีเดียสร้างสื่อเพื่อความบันเทิงสร้างสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอื้อให้นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สามารถประยุกต์สื่อประเภทต่างๆมาใช้ร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสื่อเหล่านี้
ได้แก่ เสียงวีดิทัศน์กราฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆการนำสื่อเหล่านี้มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเรารวมเรียกสื่อประเภทนี้ว่ามัลติมีเดีย (Multimedia)การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมีความก้าวหน้าเป็นลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
• เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสื่อมัลติมีเดียที่มีผลต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
• เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจิตนาการด้านมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและจินตนาการร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• กระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดงศักยภาพทางความคิดได้อย่างถูกต้อง
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย มีโอกาสที่จะได้นำเสนอผลงานผ่านสื่อมัลติมีเดียภายในศูนย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ศักยภาพทางความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
• นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาฝีมือด้านมัลติมีเดีย เพื่อเป็นการสร้างสมประสบการณ์

เป้าหมายการดำเนินการ
• นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17-28 ปี ทั่วประเทศ รูปแบบของกิจกรรม
• การจัดให้มีการประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดียในหัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation” ครั้งที่ 1 นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17-28 ปี ทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ : วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • สิ้นสุดรับผลงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรก : 07 มีนาคม 2556
 • กิจกรรม Workshop : 13 มีนาคม 2556
 • หมดเขตส่งผลงานรอบที่ 2 : 22 มีนาคม 2556
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล : 29 มีนาคม 2556

ขยายวันรับสมัคร ถึง 20 มีนาคม 2556

รายละเอียดของกิจกรรมการประกวดผลงานด้านมัลติมีเดีย
หัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation”

ลักษณะกิจกรรม เป็นการสร้างผลงานด้านมัลติมีเดีย ในหัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation” โดยการนำเสนอใน CONCEPT FASHION DECONSTRUCTION การนำเสนอรูปฟอร์มแบบใหม่ในการแปลสภาพให้ดูดีทันสมัย (**DECONSTRUCTION = Re-inventing the Difference)

กติกา และเงื่อนไข
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17-28 ปี ทั่วประเทศที่ถือสัญชาติไทย
• ผู้สมัครสามารถทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีจำนวน1-3 คน
• ออกแบบงานภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย (Motion Graphic Multimedia) โดยไม่จำกัดเทคนิค แต่ต้องมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง ประกอบ โดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที

• ส่งผลงานในรูปแบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบแรก
ส่งแนวความคิด STORY BOARD (PowerPoint) พร้อม DOWNLOAD ใบสมัคร www.siamcenter.co.th

รอบสอง
ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์โดยต้นฉบับอยู่ในแผ่น CD, DVD, mp4 หรือ .mov (ทุกชนิดไฟล์ขนาด 16:9) พร้อมแนวคิดในรูปแบบ STORY BOARD (
PowerPoint )

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ดำเนินงานมัลติมีเดีย

เกณฑ์กการพิจารณา
คณะกรรมการจะตัดสินผลการประกวดโดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. แนวคิดในการออกแบบ

 • วิธีการ เทคนิคและกระบวนการสื่อความหมายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation” โดยการใช้ภาษา ภาพ เสียง และองค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายดังกล่าว
 • เวลาที่ใช้ในการนำเสนอมีความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ

2. ความคิดสร้างสรรค์

 • ความแปลกใหม่ / ความน่าสนใจ / ลูกเล่น ของการใช้เทคนิค และองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบนำเสนอ
 • ความน่าสนใจ มุมมอง วิธีการ เทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่ในการกำหนดโครงสร้าง และการเดินเรื่อง และ “กระบวนการ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจและโน้มน้าวจิตใจตามหัวข้อที่นำเสนอ

3. การใช้กราฟฟิก (Graphics)

 • คุณภาพของงานกราฟฟิกที่นำเสนอ (การเลือกใช้แบบและขนาดตัวอักษร การใช้สี) การจัดองค์ประกอบ การใช้เส้น การใช้รูปร่าง และการใช้องค์ประกอบของการออกแบบอื่นๆ)
 • คุณภาพของเทคนิค และองค์ประกอบที่นำมาใช้ การใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับบเนื้อหาเช่น การปรากฏ Display การเคลื่อนไหวของภาพและกราฟฟิก คุณภาพกราฟฟิก การ FADE / DISSOLVE / APPEAR / CHANGE /MOTION PATH ขององค์ประกอบต่างๆ)

4. การเคลื่อนไหว / เสียงประกอบ / ความเป็นงานมัลติมีเดีย

 • การเคลื่อนไหวของตัวหนังสือและของตัวละครที่กลมกลืนเข้ากับเสียงกราฟิก หรือกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น
 • การใช้เสียงดนตรี-เสียง effects ต่างๆ (การเลือกเสียงดนตรี/เสียง effects ที่เหมาะกับเนื้อหา ระดับ-จังหวะความดังของเสียง การ fade-in และ fade-out เสียง)

5. ความสมบูรณ์ของงาน

 • การออกแบบโดยภาพรวม ความเหมาะสม-สมบูรณ์ของการออกแบบ ข้อมูลเสียง/ข้อมูลตัวหนังสือ และการใช้เทคนิค-องค์ประกอบต่างๆที่เข้ากับเนื้อหาสาระ และเกิดการจูงใจตามที่ต้องการ
 • ความกลมกลืน(harmony) และความเป็นหน่วยเดียวกัน(unity) เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆของชุดมัลติมีเดียที่นำเสนอ

รางวัลการประกวด
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะได้รับโล่ / เกียรติบัตรจากผู้บริหาร พร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 70,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 40,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

สถานที่ส่งผลงาน
ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
อาคาร Siam Tower ชั้น 20 บริษัท ซูพรีโม จำกัด
ประกาศผลรางวัลผลชนะการแข่งขัน 29 มีนาคม 2556 Atrium II Siam Center
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 026581000 ต่อ 725

ข่าวประชาสัมพันธ์ : SIAM CENTER
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
190,000 Baht
วันประกาศผล: 
ศ, 2013-03-29 (All day)
หมดเขต: 
29 ม.ค. 2013 10:00 to 20 มี.ค. 2013 16:00

ความเห็น

รูปภาพของ admin

ขยายวันรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ 14 มีนาคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.siamcenter.co.th/csr/imagination และเข้าร่วมกิจกรรม Workshopจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Thai Animation and Computer Graphics คุณเอ๊กซ์ - ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในวันที่ 1 เมษายน 2556 บริเวณ ATRIUM 2, สยามเซ็นเตอร์ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สมัครและส่งผลงานได้ที่
www.siamcenter.co.th/csr/imagination
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
02-658-1000 ต่อ 218,725

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod