^ Back to Top

โครงการประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1)

ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เชิญชวน ครูทั่วประเทศ/ครูฝึกสอน/บุคคลทั่วไป ประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1) ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท

หลักเกณฑ์การประกวด
1) ผู้ส่งผลงาน ได้แก่ ครูทั่วประเทศ/ครูฝึกสอน/บุคคลทั่วไป โดยครู 1 คน สามารถส่งเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดวิชา ระดับชั้น และไม่จำกัดจำนวนชุด
2) องค์ประกอบผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 หน่วย หน่วยละ 3 – 5 แผน หรือ 6 -10 ชั่วโมง (ให้บันทึกเป็น .doc และ .pdf) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ให้อ้างอิงตามหนังสือแบบเรียนของบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (ใน 1 แผน จะต้องมี กิจกรรม/ใบงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 อย่าง แนบต่อท้ายมาด้วย)
2. สื่อการเรียนรู้ เป็น Power Point 1 หน่วยการเรียนรู้ (ให้บันทึกเป็น .ppt และ .pdf)
3. จัดทำตัวอย่างผลงานเพื่อทำ preview จำนวน 5 หน้า/ Slide เป็น PDF ไฟล์(.pdf)
3) วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1. บันทึกลงในแผ่นซีดี (ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด) แล้วส่งไปรษณีย์ตอบรับมาที่บริษัท (โดยผู้ส่งต้องเก็บใบตอบรับไว้เป็นหลักฐาน) ที่อยู่ในการส่งผลงาน: โครงการประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยมครั้งที่ 1 ตู้ ปณ.197 แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม. 10200
2. Upload ผลงานในเว็บไซต์ www.tta.in.th ด้วยตนเอง
4) ระยะเวลา
กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556
กำหนดปิดโหวต : วันที่ 29 เมษายน 2556 (เวลา 06.00 น.)
ประกาศผล : วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
5) รางวัลตอบแทน ได้แก่
1. รางวัลแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ยอดนิยมประจำกลุ่มสาระ (แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระ (ป.1- ม.6) รวม 88 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 880,000 บาท) พร้อมใบประกาศนียบัตร (ตามเอกสารแนบ)
2. รางวัล แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ยอดนิยมสูงสุด (ยอดกด like สูงสุด ของทุกรายวิชาทุกชั้นปี เงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศจาก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สิทธิพิเศษ: ผู้ส่งผลงานและผู้กดโหวตมีสิทธิ์ได้รับ E- Coupon ชิงโชคทองคำมูลค่ารวมหนึ่งล้านจากบริษัท ในโครงการรับทองยกทีมกับวพ. (ผู้ส่งผลงาน ส่ง 1 ชุด ได้รับ 1 สิทธิ์ ผู้กดโหวต 1 Register ได้รับ 1 สิทธิ์)

*** รางวัล E-Coupon ดังกล่าวเป็นการชิงโชคในโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและสมนาคุณให้แก่ลูกค้าของบริษัท (ตามใบอนุญาตเลขที่ 3368/2555) ***

หมายเหตุ: พิเศษ รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ สำหรับ "ครูนักประสาน" 1: 20
(ครูนักประสาน คือ ครูที่สามารถรวบรวมผลงานตนเองและเพื่อนครูอีกไม่ต่ำกว่า 20 คน ส่งเข้าประกวด)

6) การตัดสิน ใช้มติจาก ผลโหวต (กด like) ของมหาชน
7) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
- เว็บไซต์ www.wpp.co.th และ www.tta.in.th
- การติดโปสเตอร์ตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศและรถยนต์ของบริษัททุกคัน
- ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
- ป้ายไวนิล และแผ่นพับ
- ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ (นสพ. รายวัน)
- ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท
8) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแผนการสอน และกดโหวต (กด like) ได้ในเว็บไซต์: www.wpp.co.th หรือ เว็บไซต์ www.tta.in.th

9) โทรศัพท์: 0 2222 1016 ต่อ 164 หรือ 081-8403385 (คุณทิพวัลย์)

10) กฎ กติกา และเงื่อนไขทั้งรายการ
1. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและให้คำรับรองต่อผู้ดำเนินโครงการและบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการว่า ผู้ส่งผลงานไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง ชัดเจนและตรวจสอบได้ และผู้ส่งผลงานตกลงรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับผลงานแต่เพียงผู้เดียว

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานแก่ผู้ส่งผลงานและผู้ส่งผลงานจะต้องให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ โดยมีกำหนดตลอดระยะอายุการคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานจะยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และให้การรับรองเนื้อหาผลงานว่าสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้องโดยผู้ดำเนินโครงการและบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผลงานดังกล่าว และผู้ส่งผลงานจะให้ความร่วมมือทางกฎหมายทุกประการเพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามที่ผู้ส่งผลงานให้ความยินยอม

3. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของของรางวัล

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประชาชนที่มี ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดตรงกับข้อมูลในการลงทะเบียนในระบบ

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมาย ยืนยันผู้ได้รับรางวัล ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตาม สถานที่ วัน และ เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่ สามารถมารับด้วยตนเอง ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำ บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่าง ละ 1 ฉบับ ของผู้ที่ได้รับรางวัล และ ของ ผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งเอกสาร มอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมาย ยืนยันได้รับรางวัล ที่ ทาง บริษัทฯ ออกให้ มาให้ครบถ้วน ในกรณี ที่ผู้ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์ จะ ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูก ต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดย ให้มาพร้อมกับบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน อย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ

7. ถ้าผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.wpp.co.th หรือ www.tta.in.th จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมรางวัลไปรวมกับรางวัลในการประกวดครั้งถัดไป

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

9. การตัดสินโดยผลโหวตของมหาชนถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2013 09:00 to 31 มี.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.