^ Back to Top

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและมีพฤติกรรมการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สื่อสารการใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีและเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลรอบข้างได้
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับธนบัตรไทย

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
 • นื้อหาต้องนำเสนอให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี
 • ผลงาน 2 ประเภท ประกอบด้วย
  • สื่อภาพนิ่ง อาทิ Infographic ภาพถ่าย E-poster
   • ประเภทภาพถ่าย สามารถปรับแต่งภาพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
   • ผลงานขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และต้องเป็นไฟล์ประเภท .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และมีความละเอียดสูง
  • คลิปวีดีโอสั้น หรือคลิป TikTok
   • ความยาวไม่เกิน 2 นาที
   • ไฟล์ผลงานต้องเป็นไฟล์ประเภท MPEG หรือ MP4 โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p (1920×1080)   
 • ผู้เข้าประกวดต้องเผยแพร่ผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในช่องทาง social media ของตนเอง ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทาง ตลอดระยะเวลาการประกวดจนถึงวันประกาศผล และระบุ hashtag #ใช้ธนบัตรถูกวิธี #ธนบัตรทุกเรื่อง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 • กรอกแบบฟอร์มส่งผลงานออนไลน์
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจาก ธปท. เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดทำสื่อให้แก่คณะกรรมการตัดสินต่อไป

หลักเกณฑ์และกติกาการส่งผลงาน

 • บุคคลหรือทีมสามารถส่งผลงานประเภทเดียว หรือทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 1 ผลงาน ก็ได้
 • สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและเทคนิค
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน และมิได้ทําซ้ำ ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานนั้นห้ามสื่อถึงการเมือง หรือสื่อความหมายในแง่ลบ ไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และต้องไม่สื่อถึงความน่ากลัว น่ารังเกียจ ไม่หยาบคายหรือโป๊ เปลือย
 • หากปรากฏว่าผลงานของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดคณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ ธปท.  โดย ธปท. สามารถแก้ไข/Re edit ได้ตามที่ ธปท. เห็นเหมาะสม เพื่อนำผลงานไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด ประกอบด้วย ผู้บริหาร ธปท. โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการฯ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

กำหนดเวลา

 • กรอกแบบฟอร์มส่งผลงาน ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น
 • นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. (สามารถนำเสนอผลงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. หรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้) พร้อมทั้งทาง LIVE-Facebook ธนบัตรทุกเรื่อง และ Website: www.bot.or.th/th/our-roles/banknotes.html

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • สามารถกระตุ้นหรือปรับพฤติกรรมการใช้ธนบัตรของประชาชนให้ถูกวิธีได้ 40 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 6,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 5,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย มูลค่า 3,000 บาท ประเภทละ 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • โทร. 023568687-90
 • Email: banknoteinfo@bot.or.th
 • Facebook: ธนบัตรทุกเรื่อง
 • Line: @banknoteguru
 • Website: www.bot.or.th/th/our-roles/banknotes.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 มี.ค. 2024 00:00 to 15 ก.ค. 2024 12:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod