^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประจําปี 2567

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประจําปี 2567

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประจําปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
 • ผู้ปฏิบัติงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบขึ้นใหม่ มิทําซ้ํา คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย มีเอกลักษณ์ สื่อถึงการสถาปนาองค์การ-อุตสาหกรรมป่าไม้ ครบรอบปีที่ 77 ตลอดจนแสดงถึงภารกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เข้าใจง่าย
 • การพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการรับผลงานวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 16.30 น.

การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ใบสมัคร พร้อมลงนามรับรองผลงานซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกประการ
  • ส่งไฟล์ภาพผลงาน นามสกุล .jpg, .png หรือ .ai ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีในโหมด RGB/CMYK ผลงานที่ได้รับคัดเลือกต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • ช่องทางการส่งผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเองได้หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
   ฝ่ายสื่อสารองค์กร สํานักบริหารกลาง ชั้น 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
   (ไปรษณีย์ให้ระบุหน้าซองว่า “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อ.อ.ป. ครบรอบปีที่ 77”)
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : Logo77fio@gmail.com
  • ส่งผลงานในรูปแบบรวมไฟล์ผลงานไว้ในลิงก์ Google Drive และเปิดเป็นสาธารณะ

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • แนวคิดการนําเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 50 คะแนน
 • ความสวยงาม ทันสมัย เป็นที่จดจํา 30 คะแนน
 • ความเหมาะสมในการนําไปใช้งาน 10 คะแนน
 • การสื่อความหมายถึงวาระสําคัญ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลง
 • เพื่อสามารถนําไปใช้งานได้จริง โดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ และไม่เสียค่าตอบแทนใดๆ
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะนําไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อไป
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3243 – 7 ต่อ 1144
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nattaporn

File attachments: 
หมดเขต: 
15 มี.ค. 2024 08:30 to 31 พ.ค. 2024 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod