^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Plus Art Contest ภายใต้แนวคิด "ภาพในใจ"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 12 : The 12th Asia Plus Art Contest ภายใต้แนวคิด "ภาพในใจ"

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 12  : The 12th Asia Plus Art Contest ภายใต้แนวคิด "ภาพในใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก 1,000,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจศิลปะ

ลักษณะโครงการและผลงาน
การประกวดภาพวาดจิตรกรรม 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง โดยสามารถสร้างสรรค์และเล่าเรื่องราวได้อย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

หัวข้อการประกวดครั้งที่ 12
ภายใต้แนวคิด ‘ภาพในใจ’
ให้ศิลปินได้แสดงถึงอิสระภาพภายในจิตใจ ทั้งความสุข ความทุกข์ และความรู้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ในมุมมองของเราเอง

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • ศิลปิน
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผู้สมัครจะต้องมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ และภูมิลำเนา
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของตนเองมาพร้อมกับรูปถ่ายผลงานผ่านทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 8 – 14 พ.ค.67 โดยที่ภาพถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เมกาไบท์ (MB) และใหญ่สุดไม่เกิน 3 เมกาไบท์ (MB) ต่อไฟล์ และประเภทของภาพจะต้องเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG เท่านั้น และให้นำผลงานจริงมาส่งตามจุดรับผลงาน ทั้ง 4 ที่ ในระหว่างวันที่ 16 - 17 พ.ค.67)
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต้องเป็นผลงาน 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง ขนาดไม่เกิน 150 * 200 ซ.ม. ไม่รวมกรอบ มีความหนาจากพื้นผิว หรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซ.ม. น้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ )
 • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง ผลงานจะต้องมาถึงที่จุดรับผลงานภายในวันที่ 17 พ.ค.67 มิเช่นนั้นทางโครงการจะไม่นำผลงานดังกล่าวเข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม และไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 • เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงาน (ออนไลน์) 8 – 14 พฤษภาคม 2567
 • ส่งผลงานจริง 16 – 17 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 - 17.00 น. )
 • คัดเลือกและตัดสิน 21 พฤษภาคม 2567*
 • ประกาศผลการตัดสิน 25 พฤษภาคม 2567 ( ทางเว็ปไซต์ และ Facebook Asia Plus Art Contest )
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ตุลาคม 2567*
 • นิทรรศการแสดงผลงาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567*

หมายเหตุ *อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่ส่งผลงาน

 • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
  • อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 • ภาคเหนือ
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
  • ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร.084-019-2483
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
  • ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร.081-799-9255
 • ภาคใต้
  • Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
  • ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร.086-961-8947

คณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการศิลปะ

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2552
 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2557
 • ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2564
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2565
 • อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ : นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 • ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณณินทิรา โสภณพนิช : กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • คุณมาริษา เจียรวนนท์ : ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์สและวิสาหกิจเพื่อสังคมเชฟแคร์ส
 • คุณวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา : เลขานุการคณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล CEO Award เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote     เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AsiaPlusArtContest

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 พ.ค. 2024 (All day) to 14 พ.ค. 2024 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod