^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม ปตท. "PTT Art Awards" ครั้งที่ 39 ประจําปี 2567 ในหัวข้อ "พลังที่ส่งต่อ"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. "PTT Art Awards" ครั้งที่ 39 ประจําปี 2567 ในหัวข้อ "พลังที่ส่งต่อ"

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. "PTT Art Awards" ครั้งที่ 39 ประจําปี 2567 ในหัวข้อ "พลังที่ส่งต่อ" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

ประเภทศิลปกรรม
ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ และผลงานทัศนศิลป์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลสัญชาติไทย หรือมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยและรูปแบบการศึกษาอื่น ๆ
 • สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือ ความคิดของตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
  • กลุ่มอายุระหว่าง 9 - 13 ปี
  • กลุ่มอายุระหว่าง 14 - 18 ปี
 • ระดับประชาชนทั่วไป

หัวข้อการประกวด “พลังที่ส่งต่อ”
ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับตัวและการพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดของตนเอง เพื่อดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึง
นอกจาก ความมุ่งมั่นดูแลความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนการดําเนิน ชีวิตของผู้คนแล้ว ปตท. ยังพร้อมเป็นพลังที่ช่วยสร้างโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเอง และเชื่อมั่น เป็นอย่างยิ่ง ว่าผลงานศิลปกรรมที่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้หัวข้อนี้ จะเป็นพลังที่ส่งต่อ จากพลังชีวิต พลังความคิด พลังความรอบรู้ และพลังรักษ์ จากวันวาน ถึงวันนี้ สู่วันพรุ่งนี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคม ร่วมกันพัฒนา และนําพาประเทศชาติไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นใจ

รูปแบบของงานศิลปะ
งานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ดิจิทัลอาร์ต 2 มิติ และผลงาน ทัศนศิลป์อื่น ๆ

การส่งงานเข้าประกวด

 • เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย
  • ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • สําเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
  • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่น ๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจะต้องแจ้งสถาบันที่ศึกษาอยู่ในใบสมัครให้เรียบร้อย

*** ทั้งนี้ ห้ามติดใบสมัครลงบนผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ โดยขอให้ผู้สมัครนําใบสมัครแนบใส่ซอง เพื่อส่งมาพร้อมผลงาน ***

การสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยผลงานจะต้องส่งถึงจุดรับผลงานระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เท่านั้น หากผลงานมาถึงเกินวันที่ที่บริษัทฯ กําหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนสมัครการประกวดฯ ครั้งนี้ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องแนบใบสมัครฉบับจริงใส่ซองมาพร้อมกับผลงาน โดยไม่ต้องนําใบสมัคร ติดหลังผลงาน ซึ่งท่านสามารถใช้บริการขนส่งของบริษัทขนส่งใดก็ได้ เช่น BESTEXPRESS KERRY NINJA J&T EXPRESS FLASH หรือ ไปรษณีย์ไทย (ไปรษณีย์ไทยต้องส่งโดย EMS เท่านั้น) โดยให้แจ้ง กับทางขนส่งให้ส่งไปที่
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์
  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  หมายเลขโทรศัพท์ 097242 9333
 • ส่งผลงานด้วยตนเอง พร้อมใบสมัครฉบับจริง สามารถมารับใบสมัครได้ที่จุดรับผลงาน
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
   • โทร. 097242 9333
   • ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น.
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
   • โทร. 0 7431 7619
   • ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น.
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   • โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
   • ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
  •  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   • โทร. 08 5002 5455
   • ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น.
  • หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   • โทร. 0 5321 8280, 0 5394 4833
   • ระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 16.00 น.

กำหนดระยะเวลา

 • ผลงานระหว่างวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • ตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลเป็นทางการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ทาง www.pttplc.com และ สื่อฯ ตามที่ ปตท. กําหนด
 • พิธีมอบรางวัลและการแสดงผลงาน ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2567 ณ สถานที่ตามที่ ปตท. กําหนด

รางวัลการประกวด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
  • PTT Art Grand Prize Award 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • PTT Art Winner Awards 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
  • และได้รับสิทธิ์ “วาดภาพสัญจร” ในประเทศหรือตามที่ ปตท. กําหนด ร่วมกับคณะกรรมการฯ และศิลปินรุ่นพี่ในโครงการฯ รางวัลละ 2 ท่าน (ศิลปินพร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน)
 • กลุ่มอายุ 9 - 13 ปี
  • PTT Art Grand Prize Award 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • PTT Art Winner Awards 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • และได้รับสิทธิ์ “วาดภาพสัญจร” ในประเทศหรือตามที่ ปตท. กําหนด ร่วมกับคณะกรรมการฯ และศิลปินรุ่นพี่ในโครงการฯ รางวัลละ 2 ท่าน (ศิลปินพร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน)
 • กลุ่มอายุ 14 - 18 ปี
  • PTT Art Grand Prize Award 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • PTT Art Winner Awards  5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
  • และได้รับสิทธิ์ “วาดภาพสัญจร” ในประเทศหรือตามที่ ปตท. กําหนด ร่วมกับคณะกรรมการฯ และศิลปินรุ่นพี่ในโครงการฯ รางวัลละ 1 ท่าน
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • PTT Art Grand Prize Award 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
  • PTT Art Winner Awards 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • และได้รับสิทธิ์ “วาดภาพสัญจร” ในประเทศหรือตามที่ ปตท. กําหนด ร่วมกับคณะกรรมการฯ และศิลปินรุ่นพี่ในโครงการฯ รางวัลละ 1 ท่าน

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
 • “วาดภาพสัญจร” ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สามารถเดินทางตามวัน เวลา ที่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเรียกร้องเป็นเงินคืนได้

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
 • โทร. 0 2537 1388
File attachments: 
หมดเขต: 
10 มิ.ย. 2024 10:00 to 16 มิ.ย. 2024 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.