^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรส่งผลงานเข้าประกวด

 • ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่ในพื้นหลังสีขาว ขนาดเท่า A4 โดยส่งผลงานไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai. และ jpg มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และมีขนำดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สี CMVK ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้ นำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
 • แต่ละแบบต้องแนบคำอธิบาย แนวความคิดในกรออกแบบ และความหมายของผลงาน รวมถึงชื่อนามสกุล ที่ยู่ เบอร์โทรศัพท์และ Email ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 • ส่งผลงานในช่องทาง Email : marketing@novolife.co.th เพียงช่องทางเดียว พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี โนโวไลฟ์ – ชื่อผลงาน"

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 29 กุมภำพันธ์ 2567
 • ประกาศผลกำรคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2567 ทำง www.novolife.co.th

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานเข้าประกวดที่ดีที่สุด 4 ชิ้นงานจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้นงานจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก 1 ชิ้นงานจาก 4 ชิ้นงานดังกล่าวให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • การสื่อความหมาย
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความทันสมัย และเป็นสากล
 • สามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากบริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากบริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากบริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด
 • รางวัลชมเชย 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากบริษัท โนโวไลฟ์ จำกัดด

ติดต่อสอบถาม
Email : marketing@novolife.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณประสิทธิ์ / บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
02 ก.พ. 2024 (All day) to 29 ก.พ. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.