^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์สิริศิลปิน และเกียรติบัตร

ประเภทผลงานศิลปะ
ภาพวาดจิตรกรรม ๒ มิติ อาทิ สีน้ำ สีไม้ สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีน้ำมัน สีอะคริลิค เทคนิคผสม ฯลฯ บนกระดาษ บนผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ

หัวข้อการประกวด "ด้วยรักษ์และเมตตา"
ศิลปะอันเกิดจากความรัก ย่อมสะท้อนถึงโลกทัศน์ที่ดีงาม เป็นสื่อแทนความหมายจากความรู้คิดและจินตนาการผ่านรูปธรรมแห่งศิลป์ด้วยเมตตาธรรม ที่เอื้ออารีย์แก่มวล มนุษยชาติอย่างจริงใจและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมต่อทุกสรรพชีวิต เป็นบ่อเกิดของอุดมคติ แห่งชีวิตที่รุ่งเรืองผาสุก เจริญแล้วด้วยความรักและความเมตตา แม้ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้า ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศิลปะก็ยังเป็นเครื่องจรรโลงใจ นําทางสรรพชีวิต ให้อยู่ในครรลองของสันติสุข เอื้อประโยชน์สุขทางจิตใจให้กับผู้คนในสังคม ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อดํารงรักษาสมดุลแห่งสัจจะธรรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับ ความเท่าทันของเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ความชุ่มชื่นใจของศิลปะจึงมีประโยชน์ ด้านกล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อนโยน ปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม เพื่อสร้างความสงบสุข ความบริสุทธิ์ใจ พร้อมทั้งร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ

 • ระดับ อายุ ๕ - ๑๒ ปี
 • ระดับ อายุ ๑๓ - ๑๘ ปี
 • ระดับ อายุ ๑๙ - ๒๕ ปี

เงื่อนไขข้อกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งตามระดับ

 • ระดับอายุ ๕ - ๑๒ ปี
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษเท่านั้น ขนาดของผลงาน ไม่เกิน ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร (ไม่ต้องใส่กรอบ)
 • ระดับอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษเท่านั้น ขนาดของผลงาน ไม่เกิน ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร (ไม่ต้องใส่กรอบ)
 • ระดับอายุ ๑๙ - ๒๕ ปี
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพผลงาน ๒ มิติ อาทิ จิตรกรรม ศิลปะไทย เทคนิคผสม ฯลฯ บนกระดาษ บนผ้าใบ หรือวัสดุอื่นๆ ขนาดผลงานต้องไม่เกินด้านละ ๑๕๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) โดยผู้ส่งผลงานต้องใส่กรอบผลงานมาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และพร้อมติดตัง

เงื่อนไขข้อกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครประกวด ให้ครบถ้วนและชัดเจน
 • หมายเหตุ ทั้งนี้ ห้ามติดใบสมัครลงบนผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ โดยขอให้ผู้สมัคร นําใบสมัครแนบใส่ซองเพื่อส่งมาพร้อมผลงานกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ตามหัวข้อการประกวดที่กําหนดไว้พร้อมอธิบายถึงเนื้อหาและความคิดประกอบภาพ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือ และความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด ห้ามมิให้ลอกเลียนแบบและนําผลงานของผู้อื่นมาส่งประกวด และห้ามมิให้ส่งผลงานประกวดในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและ การได้รับรางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ ให้ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้น และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การประกวด และการได้รับรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของผลงานจากขั้นตอนการจัดส่งทางไปรษณีย์ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการดําเนินงานจะระวังรักษาผลงาน ที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดและไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
 • ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนผลงาน แต่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถรับผลงานคืนได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไม่มารับผลงานคืนตามระยะเวลาที่กําหนด ผู้จัดการประกวดจะถือว่า ท่านได้สละสิทธิ์ผลงานนั้นแล้ว โดยผู้จัดการประกวดสามารถนําผลงานไปใช้ ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย ในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ นําผลงานของผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของหอศิลป์ทิพย์พิมานโดยไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงที่จะไม่ให้สิทธิ์แก่บุคคลอื่นในการดําเนินการข้างต้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้เอกสารใบสมัครนี้เป็นหนังสืออนุญาต ให้สิทธิ์แก่ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ในการยื่นเอกสารการรับสมัคร)

เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สําเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรอง สําเนาถูกต้องจํานวน ๑ ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)

กําหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
ผลงานที่ส่งประกวดต้องมีชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรที่ชัดเจนเขียนที่ด้านหลังของภาพพร้อมทั้งเอกสารการสมัคร

 • ส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (พิจารณาวันที่ประทับ ตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
  ส่งถึง โครงการประกวด “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑
           สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ ๙๐๖ ถนนกําแพงเพชร ๖
           แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
           ติดต่อ หอศิลป์ทิพย์พิมาน โทร. ๐๙๖-๘๗๙๙๐๔๔
 • ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
  ส่งที่ สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร ๒)
         ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๗ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
         ติดต่อ หอศิลป์ทิพย์พิมาน โทร. ๐๙๖-๘๗๙๙๐๔๔

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเกินกําหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทุกชิ้น จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหอศิลป์ ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ยกเว้นผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยของทุกระดับ) โดยให้ผู้ได้รับรางวัลชมเชยมารับผลงานคืนได้ภายหลังจากจัดแสดงนิทรรศการเสร็จสิ้น

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

 • อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ กรรมการ
 • อาจารย์ศราวุธ ดวงจําปา กรรมการ
 • อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะ กรรมการ
 • อาจารย์นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล กรรมการ
 • นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร เลขานุการ

การตัดสินผลงานแบ่งตามระดับ โดยพิจารณาคุณค่าของผลงานเป็นหลักไม่แยกประเภทของผลงานในการให้รางวัล แต่จะถือคุณภาพของผลงานเป็นสําคัญ
คณะกรรมการมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือก และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ยุติจะอุทธรณ์มิได้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ระดับอายุ ๕ - ๑๒ ปี
  • รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
 • ระดับอายุ ๑๓ - ๑๘ ปี
  • รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
 • ระดับอายุ ๑๙ - ๒๕ ปี
  • รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน และเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ ๓ จํานวน ๓ รางวัล เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๓ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หอศิลป์ทิพย์พิมาน โทร ๐๙๖-๘๗๙๙๐๔๔
 • Website: www.cra.ac.th
 • Facebook : @TippimarnArtGallery
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
25 มี.ค. 2024 09:00 to 31 มี.ค. 2024 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.