^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระผ่านการนำเสนอภาพวาดสะท้อนเรื่องราว ๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข
 • เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทย
 • แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบันพระมหากษัตริย์

ประเภทการประกวด

 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

ประเภทศิลปกรรม
งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพวาดลายเส้น และภาพระบายสี

กติกาการวาดภาพ

 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อายุ ระหว่าง ๙ – ๑๘ ปี (ไม่เกิน ๑๙ ปี)
 • ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดจินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "๗๒ พรรษา ทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข" (ไม่จำกัดการใช้สีและเทคนิคในการสร้างสรรค์) ดังนี้
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ขนาด A3 (๑๑.๖๙ x ๑๖.๕๔ นิ้ว) ทั้งนี้ไม่รวมกรอบหรือฐาน
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ x ๒๒ นิ้ว และไม่เกิน ๒๒ x ๓๐ นิ้ว โดยมี ความกว้าง ความยาว หรือ ความสูง ไม่เกิน ๔๐ นิ้ว หรือ ๑ เมตร ทั้งนี้ไม่รวมกรอบหรือฐาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียง ๑ ชิ้น ต่อ ๑ คน
 • ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ผ่านการนำเสนอ ส่งผลงานเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ภายหลังว่าเป็นผลงานที่คัดลอกหรือลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • หมายเหตุ ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้ มีส่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัล

กำหนดการดำเนินงาน

 • เปิดรับสมัคร ๘ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗
 • ส่งผลงานเข้าประกวด ๑๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๗
 • ตัดสินการประกวดฯ ๒๗ มิ.ย. ๖๗
 • พิธีมอบรางวัล ส.ค. - ก.ย. ๖๗
 • จัดแสดงผลงานที่ ห้องนิทรรศการ ภายในศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

หมายเหตุ วันและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การส่งใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
  • ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมคำบรรยายแนวความคิดของภาพวาด ๓-๕ บรรทัด แนบมาด้วย
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประชาชน
  • ผู้ มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกวดฯ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมจัดส่งข้อมูลเอกสาร คุณสมบัติตามรายละเอียดการสมัคร
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันพร้อมลงนามรับรองจากอาจารย์/ครูผู้รับผิดชอบ หรือผู้อำนวยการ และส่งผลงานโดยไม่มีการพับภาพ มาที่
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง
  ๙/๑ หมู่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
  โทร. ๐๘ ๔๑๑๘ ๑๙๗๐ / อาจส่งด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
  กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงานพิจารณาจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการตัดสิน
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบัญชาการกองทัพไทย

เกณฑ์การตัดสิน จำนวน ๑๐๐ คะแนน

 • ความปราณีตสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ ๒๐ คะแนน
 • ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด ๒๐ คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน
 • เทคนิคการใช้สี ๒๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (๕ รางวัล) เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
 • น.อ.หญิง จีรวรรณ จรูญฉาย ๐๘ ๔๑๑๘ ๑๙๗๐
 • www.facebook.com/rdpscc
 • Email: rdpscc.krp@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
255,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 ม.ค. 2024 08:30 to 31 พ.ค. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.