^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา" ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ประกวด
ต้องเป็นนักเรียนประจำในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นตามประเภทที่ระบุ

ประเภทและจำนวนผู้ประกวด

 • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษา
  เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 ไม่จ ากัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละโรงเรียน
 • ประเภทอุดมศึกษา
  เป็นนักศึกษา/นิสิต ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดจำนวนผู้แข่งขันในแต่ละมหาวิทยาลัย

วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด

 • โรงเรียนหรือผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตามจำนวนที่ประสงค์นักเรียนผู้เข้าแข่งขันวาดรูปและระบายสีในหัวข้อ "กว่าง กับวิถีชีวิตแห่งล้านนา" โดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ และใช้สีชนิดใดก็ได้ ไม่ต้องเคลือบภาพ ไม่ต้องใส่กรอบภาพ
  • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น และประเภทประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานด้วยขนาดกระดาษ A3 หรือ 297 x 420 มม. เท่านั้น
  • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา และประเภทอุดมศึกษา ส่งผลงานด้วยขนาดกระดาษ A2 หรือ 420 x 594 มม. เท่านั้น
 • นักเรียนผู้แข่งขัน ต้องกรอกใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนบ พร้อมผลงานเข้าประกวดมาด้วย
 • นักเรียนต้องเป็นเจ้าของผลงานภาพวาดระบายสี และการเขียนบรรยายทั้งหมดด้วยตนเอง การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรณีย์โดยส่งถึง
  คุณวุฒิพงษ์ ดงคำฟู (หัวหน้าสวนรุกขชาติโป่งสลี) โทร. 081 951 8360
  สวนรุกชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • ผลการตัดสินเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานภาพวาดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 • หากประสงค์จะขอรับผลงานคืน เจ้าของผลงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2566 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลรางวัล ทาง Facebook "ป่าในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี" ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 • การรับรางวัล โดยมอบรางวัลในงาน "กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiang Rai Beetles Festival 2023) ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
 • ขอให้ติดต่อการรับรางวัลทาง Facebook "ป่าในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี" หรือ คุณวุฒิพงษ์ ดงคำฟู (หัวหน้าสวนรุกขชาติโป่งสลี) โทรศัพท์ 081 951 8360 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
โดยประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมขัวศิลปะ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ความสวยงามของรูปภาพ 20 คะแนน
 • ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 • ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน
 • การเขียนบรรยายภาพวาด 20 คะแนน

รางวัลการประกวดวาดภาพ

 • ประเภทประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และประกาศนียบัตร
 • ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และประกาศนียบัตร
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 300 บาท และประกาศนียบัตร
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือ อาชีวศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 800 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร
 • ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 500 บาท และประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมขัวศิลปะในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook "ป่าในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี"
 • คุณณอริญชย์ ทองผล (ฝ่ายประสานงาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  โทรศัพท์ 080 598 2559
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ก.ค. 2023 08:30 to 20 ส.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.