^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประเภทการประกวด
  • นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น
  • นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา
  • นิสิต นักศึกษา (ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป)
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประชาชนทั่วไป
 • ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ความยาว 1.5 – 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในแบบฟอร์มการสมัคร
 • กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.otep.go.th พร้อมสโลแกน "สกสค. โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ บูรณาการความร่วมมือ"
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 1080 พิกเซล (1920 × 1080) สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MOV, FLV, AR และ VR
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จำนวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
 • เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่พาดพิงการเมือง ไม่เข้าข่าย หมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำไม่ดูถูกดูหมิ่น เสียดสี ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมของศาสนาใด

กำหนดระยะเวลา

 • การส่งผลงานรอบแรก สามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัคร เอกสารการสมัคร และโครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ จัดทำใส่กระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ไม่จำกัดขนาดตัวอักษร และจำนวนหน้า ภายในวันที่ 5 – 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำล่วงหน้า ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
 • การส่งผลงานรอบสุดท้าย เมื่อส่งผลงานที่จัดทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

รางวัลการประกวด (แต่ละประเภท)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2105 4987 ต่อ 1700
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
550,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
05 ก.ค. 2023 08:30 to 21 ก.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.