^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

เงื่อนไขผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงานในลักษณะทีม มีจำนวนผู้ร่วมทีม 2-5 คน โดยสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเข้าร่วมการประกวดได้จำนวน 1 ทีมเท่านั้น แต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ลักษณะของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
  • เนื้อหาภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที รวมไตเติ้ลและเครดิตท้ายเรื่อง (ถ้ามี)
  • ขอบเขตของเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวด อยู่ภายใต้หัวข้อ "Digital for Life" โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื่อสร้างความตระหนักในความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทย หรือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยต้องสอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหาที่นำเสนอ
  • เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็”นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • เอกสารการนำเสนอแรงบันดาลใจ Theme Concept / แนวคิดของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดกำหนดให้มีความยาวไมเเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษรขนาด 16 pt) ในรูปแบบไฟลL (.doc) หรือ (.pdf)

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ และเสียง ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ต้องละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง ปัญญา มีการอ้างถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทาง สดช. และผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและผู้จัดโครงการฯ มีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนได้
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด โดยผลงานที่ส่ง เข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดใดมาก่อน ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิค จัดทําเป็น ไฟล์วิดีโอนามสกุล .mp4 ขนาดภาพ 16:9 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p (1920x1080)
 • ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดของทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ในการนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ หากผู้ใดมีความประสงค์ จะนําไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตจาก สดช. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • สดช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 • รับสมัครและส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องดําเนินการกรอกใบสมัครผ่าน Google Form และส่งผลงานประกวด ภาพยนตร์สั้น โดยอัปโหลดไฟล์วิดีโอผ่าน Google Drive พร้อมแนบลิงก์ผลงานลงในใบสมัคร
  • หลักฐานการสมัคร
   ภาพบัตรประชาชนดิจิทัล บนแอปพลิเคชัน ThaID หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของสมาชิกทุกคนในทีม
   หมายเหตุ กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมอัพโหลดหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
 • คณะกรรมการฯ ดำเนินงานคัดเลือกภาพยนตร์สั้น เหลือ 20 ทีมสุดท้าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย วันที่ 1 กันยายน 2566
 • เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และเปิดโหวตนับคะแนนความนิยม (นับคะแนนจากยอดไลก์ และยอดแชร์ของผลงาน) จากสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์ สดช. (Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  (www.facebook.com/ONDE.GO.TH) วันที่ 1 - 9 กันยายน 2566
 • คณะกรรมการฯ รับรองผล และประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566
 • จัดพิธีการมอบรางวัล (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • ผลคะแนนของคณะกรรมการฯ รวม 100 คะแนน
  • การนําเสนอเนื้อหา / ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 40 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • เทคนิคการถ่ายทํา / องค์ประกอบศิลป์ 20 คะแนน
  • คุณภาพการผลิต ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง 20 คะแนน
   หมายเหตุ คิดคะแนนรวม 100 คะแนน เป็นอัตรา 90%
 • ผลคะแนนโหวตจากสาธารณชน (สําหรับ 20 ทีมสุดท้าย) รวม 100 คะแนน
  คิดคะแนนตามลําดับความนิยม ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็น 100 คะแนน และลดหลั่นลงตามลําดับ
  หมายเหตุ คิดคะแนนรวม 100 คะแนน เป็นอัตรา 10%

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลละใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มประชาสัมพันธ์ สดช. โทร. 0 2142 1202
 • Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • Line : @onde
 • E-mail : ondeshortfilmcontest@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
210,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
29 มิ.ย. 2023 (All day) to 15 ส.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.