^ Back to Top

ประกวด Infographic-innovation ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประกวด Infographic-innovation ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท เนวี่ ไซเอนซ์ จํากัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic-innovation ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส.
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบเดี่ยว หรือรูปแบบทีม
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมเพียง 1 ทีมเท่านั้น หากพบว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ทีม จะทําการตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆทันที
 • สถาบันการศึกษาหรือองค์กรหนึ่งแห่ง สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • สมาชิกในทีมของผู้สมัครทุกคนต้องสังกัดสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเดียวกัน
 • ผู้สมัคร/ทีม สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการประกวด

 • Infographic เกี่ยวกับการให้ความรู้ทั่วไป อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สมาชิกทีมไม่เกิน 3 คน ตัวอย่างผลงาน เช่น รู้หรือไม่ ATK ทํางานอย่างไร , หลักการทํางานของเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง , วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี หรือเข็มฉีดยาทิ้งแล้วไปไหน เป็นต้น โดยไม่กําหนดหัวข้อย่อย ในอินโฟรกราฟิก
 • Innovation แนวคิด ไอเดีย หรือโครงงานที่เกี่ยวข้อกับอุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สมาชิกทีมไม่เกิน 5 คน ตัวอย่างผลงาน เช่น ระบบปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยอัตโนมัติ , เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ หรือ หมอนรองคอเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถผลงานสามารถเป็นเพียงแนวคิดหรือมีชิ้นงานจริงได้โดยส่งผลงานในลักษณะโปสเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ที่มา , วัตถุประสงค์ , วิธีการศึกษา/หลักการทํางาน , ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลการศึกษา และ อ้างอิง

ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form พร้อมแนบไฟล์ผลงาน โดยกําหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ 1 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 21.0 x 29.7 เซนติเมตร (ขนาด A4) ในรูปแบบแนวตั้ง และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg .jpeg .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB (สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop, Power Point หรือ Platform อื่นได้)
 • ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครและแนบไฟล์ผลงาน ผ่านทาง Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ Facebook : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้สมัครจะต้องผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครส่งผลงานภายใต้ชื่อบุคคลอื่น
 • มีอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูล

เกณฑ์การตัดสิน

 • ประเภทที่ 1 Infographic
  • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา 30 %
  • ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 20 %
  • ความน่าสนใจของหัวข้อและเนื้อหา 20 %
  • ความสวยงาม ความสอดคล้องของภาพประกอบ 30 %
 • ประเภทที่ 2 Innovation
  • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา 40 %
  • ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะหรือใช้งานจริง 20 %
  • ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ ของหัวข้อและเนื้อหา 30 %
  • ความสวยงาม ความสอดคล้องของภาพประกอบ 10 %

หมายเหตุ การสมัครการแข่งขันการประกวดฯ มีค่าใช้จ่ายสําหรับการสมัครทั้งรูปแบบเดี่ยว และรูปแบบทีม 150 บาทต่อทีมในประเภทที่1 และ 225 บาทต่อทีมในประเภทที่2 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในการแข่งขัน หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้ว ผู้จัดการแข่งขันจะนําเงินดังกล่าว ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถชําระค่าใช้จ่ายได้ ผ่านทาง Google Form การรับสมัครพร้อมแนบไฟล์ผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล nadolwilairat@gmail.com (คุณณดล วิไลรัตน์) เบอร์ 0808528280
 • อีเมล natnaree9760@gmail.com (คุณณัฐนรี บุญมาเทพ) เบอร์0952410513
 • อีเมล nantanan254825@gmail.com (คุณนันทนัช ใจบรรทัด) เบอร์0930322858

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณดล วิไลรัตน์

File attachments: 
หมดเขต: 
20 พ.ค. 2023 (All day) to 07 ก.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.