^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในมุมมองที่ดีจากภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรมของนักศึกษา การแนะนำสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจ ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น
 • เพื่อสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมไปช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั้งสายวิชาการและวิชาชีพตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับทราบและนาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่า
 • เพื่อให้บริการวิชาการของหลักสูตรสาขาวิชา และคณะวิชาต่าง ๆ แก่สังคมที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกมิติให้ต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
 • เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในมหาวิทยาลัยให้แก่บุคคลภายใน และภายนอกทราบ
 • เพื่อให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้โดยการสร้างเวทีการแสดงออกของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่ว่า "บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน"
 • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันหรือโรงเรียน สมาชิกในทีมไม่จาเป็นต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

แนวความคิดในการประกวด
เป็นผลงานภายใต้แนวคิด การประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในหัวข้อ "OH HO PCRU" โดยการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อแนะนา และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ความยาวไม่เกิน ๕ นาที โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้

 • ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เช่น สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรมของนักศึกษา บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย สถานที่ตั้ง
 • การนำเสนอมหาวิทยาลัยในมุมมองที่สร้างสรรค์
 • ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ

หลักเกณฑ์การประกวดและเงื่อนไข

 • เป็นผลงานคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดในการประกวด ที่สามารถเผยแพร่ในช่องทาง Youtube มีความละเอียดอย่างน้อย 720p ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีตราสัญลักษณ์ (ที่มองเห็นได้) ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  • ตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี
  • ตราสัญลักษณ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเบอร์ติตต่อ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผู้ประกวดสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ shorturl.at/ejnX2)
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจำนวนคลิป
 • ขอบเขตเนื้อหา รูปภาพในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ล่อแหลม อนาจาร และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือศาสนาใด
 • ไม่เป็นผลงานที่ทาซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผลงานที่ประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบ คณะกรรมการการประกวดขอตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
  หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานควรศึกษาข้อจำกัดการใช้เพลงและภาพเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม YOUTUBE หากมีปัญหาในการเผยแพร่ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที
 • ในกรณีที่ผลงานของผู้ส่งเขาประกวดมีการละเมิดกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกผลงาน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปใช้/ปรับปรุง ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากมีการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และผู้ตัดสินการประกวดไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีละเมิดสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สาธารณะ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถอุทธรณ์ได้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานเข้าประกวดวันที่ ๑ เมษายน - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) ได้ที่ shorturl.at/jzHT
 • อัปโหลดผลงานผ่านช่อง YOUTUBE ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, เพจสำนักส่งเสริม) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
 • ผู้ชนะการประกวดต้องเข้าร่วมรับรางวัลในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหม่ ๔๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • ประเภทนักเรียน/ นักศึกษา
  • รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ชั้น ๑
 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๙ ต่อ ๒๕๐๔ , ๑๗๐๙
 • E-mail : thipyapa.thi@pcru.ac.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
54,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2023 08:30 to 09 มิ.ย. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.