^ Back to Top

ประกวด Infographic "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

ประกวด Infographic "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส. และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Infographic "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร   

คุณสมบัติการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส. หรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบเดี่ยว หรือรูปแบบทีม โดย 1 ทีม สามารถมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่อยู่ในทีมเพียง 1 ทีมเท่านั้น หากพบว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ทีม จะทำการตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆทันที
 • สถาบันการศึกษาหรือองค์กรหนึ่งแห่ง สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • สมาชิกในทีมของผู้สมัครทุกคนต้องสังกัดสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเดียวกัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form พร้อมแนบไฟล์อินโฟกราฟฟิก โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ 1 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 21.0 x 29.7 เซนติเมตร (ขนาด A4) ในรูปแบบแนวตั้ง และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg .jpeg .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 GB ( สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop, Power Point หรือ Platform อื่นได้ )
 • ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครและแนบไฟล์อินโฟกราฟฟิกผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 23.59 น.) และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 สามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ Facebook :     กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้สมัครจะต้องผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครส่งผลงานภายใต้ชื่อบุคคลอื่น
 • อินโฟกราฟฟิกที่ส่งเข้าแข่งขันนั้น สามารถเป็นอินโฟกราฟฟิกที่ให้ความรู้ทั่วไป ,นำเสนอนโยบาย, แนะนำวิธีการปฏิบัติต่างๆ, นำเสนอนวัตกรรม หรืออื่นๆ โดยในอินโฟกราฟฟิก จะต้องมีการกล่าวถึงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งสอดคล้องตามหัวข้อการแข่งขัน ( ทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมในอนาคต ) เช่น อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการให้ความรู้วิธีการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ, อินโฟกราฟฟิก DIY การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยตนเอง, อินโฟกราฟฟิกนวัตกรรมเครื่องแยกขยะอัตโนมัติ, อินโฟกราฟฟิก นวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะ  การเกษตร, หรืออินโฟกราฟฟิกการให้ความรู้วิธีเปิดแอร์ช่วงหน้าร้อนอย่างประหยัด เป็นต้น โดยผู้สมัครสามารถนำแนวคิดจากตัวอย่าง นำไปเข้าสมัครได้ โดยจะไม่มีการหักคะแนนการประกวด

หมายเหตุ การสมัครการแข่งขันการประกวดฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครทั้งรูปแบบเดี่ยว และรูปแบบทีม 150 บาทต่อทีม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการแข่งขัน หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ผู้จัดการแข่งขันจะนำเงินดังกล่าว ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ ผ่านทาง Google Form การรับสมัครพร้อมแนบไฟล์ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาทีมที่สมควรได้รับรางวัลโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 • ความสวยงาม ความสอดคล้องของภาพและองค์ประกอบ 30%
 • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา 30%
 • ความน่าสนใจ น่าดึงดูดในการอ่านหรือการนำไปปฏิบัติตาม 20%
 • ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง หรือเผยแพร่จริง 20%

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ 1รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท เหรียญที่ระลึก พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท เหรียญที่ระลึก พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร
หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • คุณณดล วิไลรัตน์
  • อีเมล nadolwilairat@gmail.com
  • เบอร์ 0808528280
 • คุณนันทนัช ใจบรรทัด
  • อีเมล nantanan254825@gmail.com
  • เบอร์ 0930322858

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณดล วิไลรัตน์

File attachments: 
หมดเขต: 
24 เม.ย. 2023 (All day) to 31 พ.ค. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.