^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการจัดทําตราสัญลักษณ์ สําหรับการสร้างความรับรู้ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วาระการครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคคลทั่วไป นักเรียน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่จํากัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นบุคคลในคณะทํางาน คณะกรรมการตัดสิน และผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 • ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นภาพที่ออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟิก ไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) เพื่อการปรับแก้ไข โดยมีรายละเอียดไม่ต่ํากว่า 300 DPI
 • ตราสัญลักษณ์ 1 ผลงานจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
  • ข้อความ "40th anniversary Faculty Of Fine Arts Chiang Mai University" โดยสามารถใช้ตัวย่อข้อความดังกล่าว เช่น (1) 40th anniversary FOFA CMU (2) 40 FOFA CMU (3) 40 Faculty Of Fine Arts CMU เป็นต้น
  • กำหนดใช้ตัวเลขอารบิก เพื่อความเป็นสากล
  • สีประจําคณะ “สีแดงชาด รหัส #C1362A” เป็นหลัก
 • เอกสารประกอบการอธิบายตราสัญลักษณ์ ได้แก่ แนวคิด ความหมายของตราสัญลักษณ์ รูปแบบ ตัวอักษร และตัวอย่างการนําตราสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้กับสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขนาดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A3 แนวนอน (Landscape) ในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ผลงานประกวดทุกผลงานต้องระบุรูปแบบตัวอักษร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยผู้สร้างสรรค์
 • องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์โดยภาพรวมให้สื่อถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นสถาบันชั้นนําด้านศิลปะ

การสมัครส่งผลงานเข้าประกวด

 • เข้าเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th พร้อมอ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร
  • ลิงก์ผลงาน เช่น ลิงก์จาก Google Drive, One Drive ฯลฯ โดยลิงก์ดังกล่าวจะต้องอนุญาต ให้เข้าถึงไฟล์และเนื้อหาที่ต้องการแชร์ทั้งหมด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์หากไม่สามารถเปิดดูผลงานผ่านลิงก์ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
  • ใบสมัครที่มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อย (แนบเอกสารรวมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด)
 • สิ้นสุดการรับผลงานวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทางหน้าเพจ Facebook และเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ โดยมิได้คัดลอก เลียนแบบ ทําซ้ำ หรือดัดแปลงจากตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การสร้างสรรค์ ผลงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้า
 • ประกวดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้สร้างสรรค์ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขหรือดัดแปลงเพื่อการนําไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) วาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องเป็นผลงานที่จัดทําขึ้นเอง โดยไม่เป็นผลงานที่สร้างด้วย AI (Artificial Intelligence)
 • การพิจารณาผลการตัดสินโดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้และหากตรวจสอบ พบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการฯ สามารถเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับทั้งหมด
 • คณะกรรมการจัดการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ วาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดทุกกรณี และสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกฑณ์การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานเข้าประกวดจํานวนจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยผลงาน จํานวน 1 ชิ้น จะได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสามารถติดต่อรับเงินรางวัล ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 หากพ้นกําหนดจะถือว่าไม่ประสงค์รับเงินรางวัล สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดที่ระบุไว้ข้างต้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 053-944832
 • Facebook: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • E-mail: fofacontest@outlook.co.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
15,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 มี.ค. 2023 (All day) to 28 เม.ย. 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.