^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน เเละบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์  พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ในสังคมไทยผ่านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
 2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านทั่วภูมิภาคของประเทศ
 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิลปีนพื้นบ้านในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 1. เด็ก เยาวชน เเละประชาชนทั่วไป ไม่จํากัด อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา เเละสัญชาติ
 2. สมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม

กติกาการสมัครเเละส่งผลงาน

 1. ไม่จํากัด อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา เเละสัญชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน LINE ID : @Themelodyoffolkart ช่องทางนี้เท่านั้น
 2. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน โดยต้องระบุการส่งผลงานในนามภาคที่ต้องการเเละสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 รหัสการสมัคร
 3. ผลงานจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ในหัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่" ที่สามารถนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปินพื้นบ้านที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านดนตรี หรือศิลปะการเเสดงพื้นบ้าน ถ่ายทอดในเเง่มุมความสวยงามของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมุมมอง ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของศิลปะเเละวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทย
 4. การจัดทําผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องนําเสนอประวัติ เเละตัวตนของศิลปินพื้นบ้านในการสร้างสรรค์ผลงงาน โดยเนื้อหาจะนำเสนอศิลปินเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน เเละต่อยอด ศิลปะเเละวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภายใต้หัวข้อโครงการฯ
 5. คลิปผลงานต้องมีขนาด 16:9 เเนวนอน (1920 x 1080 px) เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube
 6. คลิปผลงานความยาวไม่ตํ่ากว่า 10 นาทีเเละไม่เกิน 15 นาที (รวม Logo Title ตอนเริ่มต้นและปิดท้าย)
 7. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นแสดงโลโก้ "ลํานําศิลป์ พื้นถิ่นไทย" ความยาว 3-5 วินาที และขึ้นเครดิตลงท้ายด้วยโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความยาว 3 – 5 วินาที ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
 8. คลิปผลงานต้องใส่โลโก้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ไว้ที่มุมซ้ายบนของผลงานตลอดคลิป ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
 9. ผลงานจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายทําด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสามารถใช้ภาพประกอบ หรือวีดีโอประกอบได้*
 10. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 11. ส่งผลงานการประกวดโดยการส่งลิ้งก์ Youtube (คลิปผลงานเข้าประกวดโดยการสร้างช่อง Youtube ส่วนตัว พร้อมทั้งตั้งเป็น Unlisted เท่านั้น จนถึงวันประกาศผล หรือได้รับอนุญาตเผยเเพร่จากโครงการฯ)
 12. การส่งผลงานโดยการคัดลอกลิงก์ลงยังช่องทางส่งผลงานตามช่องทางข้อ 1
 13. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค ร่วมทั้งส่วนอื่นๆ ที่นํามาผลิตผลงาน มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด*
 14. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซํ้า ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือเคยรับรางวัลใดๆ และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 15. ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาคณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
 16. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ มีสิทธิในการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนําไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ
 17. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมงานรับมอบรางวัล หรือสามารถส่งผู้เเทน สมาชิกทีม เข้ารับรางวัลเเทนได้
 18. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

 1. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 19 ธันวาคม 2565 - 19 มกราคม 2566
 2. เปิดรับผลงาน 1 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566
 3. งานประกาศผลการประกวด มีนาคม 2565

เกณฑ์พิจารณาผลงานการประกวด

 • ส่วนที่ 1: ความเข้าใจเเละความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการฯ (30 คะแนน)
  เนื้อหาของผลงานจะต้องนําเสนอเกี่ยวกับศิลปะทางดนตรีเเละการเเสดงพื้นบ้าน โดยจะต้องได้รับอนุญาตด้านเนื้อหาจากศิลปินพื้นบ้านตามเนื้อเรื่องที่นําเสนอ เเละจะ ต้องนําเสนอเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในสังคมไทยผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน พร้อมสามารถนําเทคนิคการถ่ายทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีออกสู่สาธารณ
 • ส่วนที่ 2: การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  ผลงานการเข้าร่วมประกวดจะต้องหยิบยกการเเสดงด้านดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรีท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้น บ้านทั่วภูมิภาคของประเทศ นำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์เเละยังคงสอดคล้องกับนิยามสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
 • ส่วนที่ 3: การนําเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลําดับเรื่องให้น่าสนใจ (20 คะแนน)
  เนื้อหาผลงานการประกวดนําเสนอประเด็นทางดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยจะต้องมีศิลปินพื้นบ้านมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาในผลงาน โดยสามารถน เนื้อหาที่ได้มาจัดทำเรียบเรียงให้เกิดความน่าสนใจ สามารถตีความและเล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจถึงคอนเซปต์ของผู้ผลิตได้ การดำเนินเรื่องกระชับ ชัดเจน ดึงดูด มีความส ร้างสรรค์ในการดำเนินเรื่อง และเนื้อเรื่องสามารถสะกดใจผู้ชมให้เกิดอารมณ์ร่วมในทางที่ดีได้
 • ส่วนที่ 4: เทคนิคเเละคุณภาพของการถ่ายทําที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ (10 คะแนน)
  ผลงานจะต้องถ่ายทำด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่เเละมีองค์ประกอบส่วนอื่นๆที่นำมาผสมผสานในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกลิขสิทธิ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวผลิตเเละสร้างสรรค์สื่อที่ดี เเละถูกต้อง พร้อมนําเสนอมุมมองที่สวยงาม ผ่านมุมกล้อง การเลือกแสง เสียง ฉาก อุปกรณ์เข้าฉาก ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม กับเนื้อเรื่องการนําเสนอ อีกทั้งการคัดเลือกนักเเสดงหรือผู้เล่าเรื่องที่สามารถดําเนินเรื่องได้อย่างดี พร้อมการเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้อหา
 • ส่วนที่ 5: การตัดต่อผลงานนํ าเสนออย่างสร้างสรรค์เเละลงตัวกับเนื้อหา (10 คะแนน)
  ผลงานสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมทํ าให้เนื้อเรื่องบทที่นำเสนอเกิดความสมบูรณ์พอเหมาะเเละสวยงาม ทั้งการเลือกเสียงประกอบ การใช้ภาพประกอบ การใช้ข้อความ การเข้าออกฉากที่มีความลื่นไหล เรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์แบบและลงตัว รวมถึงการใช้วัตถุดิบสําเร็จรูปนํามาประกอบผลงานโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ ผลงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงตามกติการการสมัครเเละส่งผลงานทุกข้อ

รายละเอียดประเภทรางวัล
จํานวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัล จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือให้กองทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเเต่เพียงฝ่ายเดียว
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์เป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนมีสิทธินําผลงานที่ได้รับจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาสาธารณกุศล โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
ประโยชน์ทางราชการ หรือสาธารณประโยชน์ใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนที่มิได้มุ่งหมายเพื่อการค้ากําไรต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม

 • Line ID: @Themelodyoffolkart
 • Facebook: ลํานําศิลป์พื้นถิ่นไทย
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ธ.ค. 2022 08:30 to 19 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.